Taulukko 1. Taustatietoja vastaajista vertailtuna väestötason tietoihin (prosenttiosuuksien χ2-testi). Testiarvot on esitetty vain, jos otanta erosi merkitsevästi väestökeskiarvosta.
Taustamuuttuja Väestötieto (%) *) Väestökysely (%) χ2
Sukupuoli Mies 48,9 46,4
Nainen 51,1 53,6
Ikä (vuotta) 15–30 21,1 12,1 N = 390
31–50 29,5 24,1 χ2 = 41,6
51–65 23,8 35,1 p < 0,001
Yli 65 25,5 28,7
Yliopistokoulutus 19,9 19,9
Asuinpaikan asukasmäärä > 15 000 70,8 70,8
< 15 000 29,2 29,2
Asuinseutu Pääkaupunkiseutu 28,8 25,7
Muu Etelä-Suomi 21,6 24,1
Länsi-Suomi 25,6 25,2
Pohjois- ja Itä-Suomi 24,0 25,0
*) Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä
1

Kuva 1. Metsänäkymät arvioitiin pystykuvista muodostetuista panoraamakuvista. Kyseinen kuva oli mukana kuva-arvioinneissa (avohakkuu; säästöpuusto 5 %).

2

Kuva 2. Esimerkkikuvat tutkimuksessa mukana olleista metsänuudistamisvaihtoehdoista ja käsittelemättömästä kont­rollista. Kyseiset kuvat olivat mukana kuva-arvioinneissa.

3

Kuva 3. Kuva-arviointien tulokset käsittelyittäin (keskiarvo ja 95 % luottamusväli). Vetovoimaisuus asteikolla: 0 = ei vastaa toiveita ja odotuksia lainkaan… 10 = vastaa toiveita ja odotuksia täydellisesti.

4

Kuva 4. Käsittelyjen vetovoimaisuus eri tavoin metsätalouteen suhtautuvilla väestöryhmillä (keskiarvo ja 95 % luottamusväli). Ryhmien väliset vertailut tehtiin varianssianalyysillä ja Tukeyn post hoc -testillä (p < 0,05 = *; p < 0,01 = **; p < 0,001 = ***; mustan viivan yhdistämät ryhmät eivät eronneet tilastollisesti toisistaan). Vetovoimaisuus asteikolla: 0 = ei vastaa toiveita ja odotuksia lainkaan… 10 = vastaa toiveita ja odotuksia täydellisesti.