1

Kuva 1. Kokeiden sijainti.

Taulukko 1. Kokeiden käsittelyt ja mittausvuodet. KO = kontrolli, UF = ureaformaldehydi (Nitroform), CaAN = oulunsalpietari, U = urea, NP = metsän NP-lannoite. Tammelassa, Sumiaisissa, Saarijärvellä ja Pudasjärvellä koeala 1600 m2. Kestilässä 400 m2. Vaippa 10 m kaikissa. (Martikainen 1986; Martikainen ym. 1989; Martikainen 1994; Päivinen 1994; Aarnio ja Martikainen 1995; Aarnio 1996).
Paikka-
kunta
Koe Toistoja/käsittely N,
kg/ha
Lannoitusajankohta,
kk/vuosi
Mittaus-
vuosi
Jakso,
v
KO UF U+NPc CaAN+
CaANc
UF U+NPc,
CaAN+CaANc
UF U+NPc, CaAN+CaANc
Tammela 101 2 2 2 2 200 200+156 11/1978 11/1978+1986c 1993 15
Tammela 102 2a 2a 2a 2a 200 200+156 11/1978 11/1978+1986c 1993 15
Tammela 103 2 2a 2 2 200 200+156 11/1978 11/1978+1986c 1993 15
Sumiainen 309 2a 2a 2a 2a 200 200+156 6/1979 6/1979+1986c 1994 16
Sumiainen 308 2b 2b 2b 2b 200 200+156 6/1979 6/1979+1986c 1994 16
Saarijärvi 410 2b 2b 2b 2b 200 200+156 5/1979 5/1979+1986c 1994 16
Kestilä 2 4 4 4 4 152 152 5/1971 5/1971 1995 25
Kestilä 6 2 3 4 3 152 152 11/1972 11/1972 1995 23
Pudasjärvi 614 2 2 2 2 200 200 6/1979 1d,6/1979 1990 12
Pudasjärvi 615 2 2 2 2 200 200 6/1979 1d,6/1979 1990 12
Pudasjärvi 616 2 2 2 2 200 200 6/1979 1d,6/1979 1997 19
Pudasjärvi 617 2 2 2 2 200 200 6/1979 1d,6/1979 1997 19
a) Aineistossa vain toistojen keskiarvo käsittelylle
b) Vuosina 1988–1994 aineistossa vain toistojen keskiarvot eri käsittelyille

c) Uusintalannoitus keväällä 1986 Tammelassa, Sumiaisissa ja Saarijärvellä d) Urealannoitus Pudasjärvellä tammikuussa    1979
Taulukko 2. Kokeiden metsikkötunnuksia. (Martikainen 1994; Martikainen ym. 1989; L. Päivisen dokumentit).
Paikkakunta Koe Metsätyyppi Tilavuus, m3/ha Keskipituus, m Ikä, v
Mänty Kuusi Koivu
Tammela 101 MT 161 60 2 20 70
Tammela 102a MT 17 161 8 17 70
Tammela 103 CT 159 0 0 15 65
Sumiainen 309 CT 142 0 0 16 40
Sumiainen 308 VT 147 0 0 14 40
Saarijärvi 410 MT 1 168 4 14 40
Kestilä 2 ECT 59 0 0 8 75
Kestilä 6 ECT 42 0 0 - -
Pudasjärvi 614 HMT 32 96 32 15 120
Pudasjärvi 615 VMT 140 0 0 16 75
Pudasjärvi 616 MCClT-EMT 85 0 0 12 95
Pudasjärvi 617 ClT 60 0 0 11 75
a) Kokeella tehty harvennushakkuu, jossa poistettu runkoluvusta 38 % (KO), 46 % (U+NP),    39 % (CaAN+CaAN) ja 44 % (UF)
Taulukko 3. Puuston keskikasvu ennen lannoituskäsittelyjä. Tammelassa, Sumiaisissa ja Saarijärvellä neljän lannoitusta edeltävän kasvukauden keskikasvu. Pudasjärvellä ja Kestilän kokeella 2 kahden lannoitusta edeltävän kasvukauden keskikasvu ja Kestilän kokeella 6 yhden lannoitusta edeltävän vuoden keskikasvu.
Paikkakunta Koe Keskikasvu, m3/ha/v
Käsittely
KO UF U+NPa CaAN+CaANa
Tammela 101 8,78 7,96 8,84 8,88
Tammela 102b 5,08 4,93 7,43 6,80
Tammela 103 5,39 5,65 5,70 5,90
Sumiainen 309 6,03 5,95 6,65 6,45
Sumiainen 308 8,43 5,10 7,04 5,74
Saarijärvi 410 7,73 8,64 9,05 9,01
keskiarvo 6,91 6,37 7,45 7,13
Kestilä 2 1,67 1,73 1,68 1,41
Kestilä 6 1,30 1,20 1,63 1,40
Pudasjärvi 614 3,83 3,08 3,65 3,30
Pudasjärvi 615 2,98 3,15 3,03 3,43
Pudasjärvi 616 3,08 2,73 3,20 3,03
Pudasjärvi 617 1,93 2,35 1,88 1,80
keskiarvo 2,47 2,37 2,51 2,40
a) Uusintalannoitus keväällä 1986 Tammelassa, Sumiaisissa ja Saarijärvellä
b) Jäänyt puusto harvennetulla kokeella
2

Kuva 2. Keskimääräiset tilavuuskasvut (m3/ha/v) yksittäisillä kokeilla (ohuet viivat) sekä Etelä- ja Pohjois-Suomen kokeilla keskimäärin (paksut viivat). Alueelliset keskiarvot on laskettu niiden kokeiden keskiarvona, joista Etelä-Suomessa oli havaintoja vähintään 15 kasvukaudelta ja Pohjois-Suomessa männyllä 19 kasvukaudelta lannoituksen jälkeen. Aika käsittelystä kasvukausina: Lannoitusta seuraava kasvukausi = 1 ja lannoitusta edeltävä kasvukausi = 0. Käsittelyjen CaAN+CaAN ja U+NP uusintalannoituksen ajankohta sinisellä pystyviivalla.

3

Kuva 3. Käsittelyjen tilavuuskasvujen erotukset kontrollista (m3/ha/v) keskimäärin yksittäisillä kokeilla (ohuet viivat) sekä Etelä- ja Pohjois-Suomen kokeilla keskimäärin (paksut viivat). Alueelliset keskiarvot on laskettu niiden kokeiden keskiarvona, joista Etelä-Suomessa oli havaintoja vähintään 15 kasvukaudelta ja Pohjois-Suomessa männyllä 19 kasvukaudelta lannoituksen jälkeen. Aika käsittelystä kasvukausina: Lannoitusta seuraava kasvukausi = 1 ja lannoitusta edeltävä kasvukausi = 0. Etelä-Suomessa käsittelyjen CaAN+CaAN ja U+NP uusintalannoituksen ajankohta sinisellä pystyviivalla. Koe 308, jolla erot kasvussa ennen käsittelyä olivat suuria, on merkitty nuolilla.

4

Kuva 4. Käsittelyjen ja kontrollin vuotuisten tilavuuskasvujen erotuksen kumulatiivinen summa (m3/ha) yksittäisillä kokeilla (ohuet viivat) sekä Etelä- ja Pohjois-Suomen kokeilla keskimäärin (paksut viivat). Kaikkiin käsittelyjen tilavuuskasvuihin on lisätty kontrollin ja käsittelyn vuotuisen keskikasvun erotus ennen lannoitusta (Taulukko 3). Alueelliset keskiarvot on laskettu niiden kokeiden keskiarvona, joista Etelä-Suomessa oli havaintoja vähintään 15 kasvukaudelta ja Pohjois-Suomessa 19 kasvukaudelta lannoituksen jälkeen. Aika käsittelystä kasvukausina: Lannoitusta seuraava kasvukausi = 1 ja lannoitusta edeltävä kasvukausi = 0. Etelä-Suomessa käsittelyjen CaAN+CaAN ja U+NP uusintalannoituksen ajankohta sinisellä pystyviivalla. Koe 308, jolla erot kasvussa ennen käsittelyä olivat suuria, on merkitty nuolilla.

Taulukko 4. Lannoituksella saatu puuston tilavuuden lisäys (m3/ha) 10, 15 ja 19 vuoden ajanjaksolla lannoituksesta. Kaikkiin käsittelyjen tilavuuskasvuihin on lisätty kontrollin ja käsittelyn vuotuisen keskikasvun erotus ennen lannoitusta (Taulukko 3).
Käsittely Kokeet Vallitseva puulaji m3/ha/10 v m3/ha/15 v m3/ha/19 v
UF 101, 103, 309, 308 Mänty 17 29 -
U+NPa 25 37 -
CaAN+CaANa 23 36 -
UF 102, 410 Kuusi 15 25 -
U+NPa 14 24 -
CaAN+CaANa 21 28
UF 2, 6, 616, 617 Mänty 9 15 18
U 10 10 11
CaAN 11 13 14
UF 614 Kuusi 10 - -
U 13 - -
CaAN 13 - -
a) Uusintalannoitus keväällä 1986 (ennen kahdeksatta kasvukautta ensimmäisen lannoituksen    jälkeen) Tammelassa, Sumiaisissa ja Saarijärvellä
Taulukko 5. Tutkimuksia ureaformaldehydin vaikutuksista maahan ja ympäristöön. Kokeen numero on mainittu, mikäli kyseessä on sama koe kuin puustotutkimuksissa (ks. Kuva 1 ja Taulukot 1–2).
Havainto Paikkakunta Metsätyyppi (koe) tai muu kuvaus Päätulos Viite
Typen
mineralisaatio
Tammela MT (101), CT (103) Ammoniumtypen pitoisuus ja typen nettomineralisaationopeus korkein UF-käsittelyssä 2–3 v kuluttua lannoituksesta. Martikainen (1984)
Tammela
Kestilä
MT (101), CT (103)
ECT (2)
Typen nettomineralisaationopeus korkein UF-käsittelyssä 7 v (Tammela) ja 14 v (Kestilä) kuluttua lannoituksesta. Martikainen ym. (1989)
Tammela CT (103) Ureaformaldehydi/urea määräsuhdekoe: korkealla suhteella alhaisempi ammoniumtypen pitoisuus maassa 3 kuukauden kuluttua kuin matalalla suhteella. Aarnio ja Martikainen (1995)
Nitrifikaatio Tammela MT (101), CT (103) U-käsittelyssä voimakas nettonitrifikaatio MT-kokeella 2–3 v kuluttua lannoituksesta, CaAN- ja UF-käsittelyissä ei nettonitrifikaatiota. Martikainen (1984)
Tammela MT (101), CT (103) Nitrifikaatiobakteereiden lukumäärä korkea U-käsittelyssä molemmissa kokeissa, CaAN- ja UF-käsittelyissä olematon 2 v kuluttua lannoituksesta. Martikainen (1985)
Tammela
Kestilä
MT (101), CT (103)
ECT (2)
Nettonitrifikaatiota 7 v kuluttua Tammelan MT-kokeen U- ja CaN-käsittelyissä mutta ei UF-käsittelyssä. Tammelan CT- (7 v) ja ECT (14 v) -kokeilla ei nettonitrifikaatiota millään käsittelyllä. Martikainen ym. (1989)
Tammela CT (103) Ureaformaldehydi/urea määräsuhdekoe: korkealla suhteella alhaisempi nitrifikaatiobakteerien lukumäärä maanäytteessä 3 kk kuluttua kuin matalalla suhteella. Aarnio ja Martikainen (1995)
Typen kohtalo Tammela CT (103) Ioninvaihtohartsikoe maastossa: mitä korkeampi ureaformaldehydi/urea -suhde, sitä vähemmän mineraalityppeä huuhtoutuu ja pelkällä UF:lla mineraalityppeä ei huuhtoudu. Aarnio ja Martikainen (1995)
Itävallan
Alpit
Kuusikko ja
kuusipyökki
-sekametsikkö
Huuhtoutumismahdollisuuksien maksimointi maapylväskokeessa laboratoriossa: ureaformaldehydin typpi ei juuri huuhtoudu toisin kuin nopealiukoisten typpilannoitteiden typpi. Insam ja Palojärvi (1995)
Vancouver Island, Kanada Douglaskuusikko Lisätyn ureaformaldehydin typen vaiheet lisäyksen jälkeen vuoden seurannassa: ureaformaldehydin typpi helposti mineralisoitavassa orgaanisessa ositteessa, urean typpi vaihtuvana mineraalityppenä. Aarnio ym. (1996)
Tammela
Kestilä
MT (101), CT (103)
ECT (2)
Maan kokonaistyppipitoisuus korkeampi ja C/N-suhde alhaisempi UF- käsittelyssä kuin U- ja CaAN-käsittelyissä 7 v (Tammela) ja 14 v (Kestilä) kuluttua lannoituksesta. Martikainen ym. (1989)
Sienet ja bakteerit Pudasjärvi ClT(617), MCClT-EMT (616), VMT (615), HMT (614) CaAN-lannoitus vähensi 4–5 v kuluttua mykorritsasienten itiöemiä (biomassaa kg/ha), UF-lannoituksella ei vaikutusta. Ohenoja (1994)
Tammela
Kevo
MT (101), CT (103)
EClT
UF-lannoituksella ei haitallisia vaikutuksia mikrobiyhteisöön:
  - Yleinen mikrobiaktiivisuus,
  - Selluloosan hajotus (vain EClT, Kevo),
  - Sieni- ja bakteerimäärät.
Martikainen ym. (1989, 1994)
Kasvihuone Hiekkaturveseos Taimikokeessa ureaformaldehydi ei suurinakaan määrinä heikentänyt mykorritsasienen kykyä infektoida männyn taimia. Sen (1990)
Kasvillisuus Saarijärvi
Sumiainen
Pudasjärvi
MT (410)
VT (308)

ClT (617), MCClT-EMT (616), VMT (615)
UF-lannoitus ei vähentänyt pohjakasvillisuuden peittävyyttä kuten U- ja CaAN-lannoitus osalla kokeista. UF lisäsi lievemmin heinien ja ruohojen biomassaa 3 v kuluttua lannoituksesta kuin CaAN. Sipola (1994a, 1994b); Raatikainen ja Niemelä (1994)