1

Kuva 1. SUSI kuvaa ojitettua suometsää kaksiulotteisena poikkileikkauksena ojasta ojaan. Ojan syvyys, ojaväli, ravinteisuusluokka, turvelaji, turpeen tiheys, puustotunnukset ja säätiedot annetaan mallin lähtötietoina. SUSI laskee hydrologiaa ja biogeokemiallisia prosesseja päivän aika-askelin ja tuottaa puuston kasvuennusteen, ravinne- ja hiilitaseet sekä arvion vesistöön huuhtoutuvista ravinnemääristä. Katso isompi kuva uudessa ikkunassa.

2

Kuva 2. Ojien syventämisen aikaansaama puuston lisäkasvu, kasvukauden aikainen keskimääräinen pohjaveden pinnan syvyys, typen (N) ja fosforin (P) huuhtoutumisriski sekä metsikön hiilitase (negatiivinen arvo tarkoittaa hiilen lähdettä ja positiivinen hiilinielua) eri ojan syvyyksillä lähtötilavuudeltaan erilaisissa (50 ja 150 m3 ha–1) rämemänniköissä Pohjois-Suomessa Rovaniemellä ja Etelä-Suomessa Lohjalla.