1

Kuva 1. Uusien ympäristötukisopimusten pinta-alat vuosina 1997–2020 (vasen asteikko) ja voimassa olevan sopimusalan kumulatiivinen kehitys (oikea asteikko). Lähde: Metsäntutkimuslaitos 2009, 2014; Koskela ym. 2015, 2016, 2018, 2019; Anttila ym. 2017, 2019; Suomen metsäkeskus 2021a.

2

Kuva 2. Tutkimuksen viitekehys: Maanomistajan vaihtoehdot määräaikaisen ympäristötukisopimuksen päättyessä. Katso isompi kuva uudessa ikkunassa.

Taulukko 1. Vuosina 2004–2008 tehtyjen ja 2014–2018 päättyneiden ympäristötukisopimusten omistajien yhteystiedot ja kyselyyn saatujen vastausten määrä.
Yhteystiedon luonne Metsänomistajia, kpl Tavoiteltuja, kpl Saatuja vastauksia, kpl Vastaus-prosentti, %
Vain puhelinnumero 471 86 44 51,2
Sähköpostiosoite 811 811 377 46,5
Ei kumpaakaan 129 .. .. ..
Kaikki 1411 897 421 46,9
Taulukko 2. Sähköpostikyselyyn ja haastatteluun vastanneiden ja vastaamattomien vertailu. Taustatiedot perustuvat Suomen metsäkeskuksen rekisteritietoihin vuoden 2020 alussa.
Taustatieto Ei vastannut Vastasi Kaikki X2-arvo Merkitsevyys n
% omistajista
Tilan omistusmuoto
  Yksin 61 61 61 11,640 0,003 1411
  Useita omistajia 30 35 32
  Kuolinpesä 9 4 7
Omistajan muutos
  Kyllä 39 32 37 7,327 0,007 1411
  Ei 61 68 63
Metsätilan koko, ha
  10–19,9 20 15 18 8,464 0,037 1387
  20–49,9 27 26 27
  50–99,9 24 23 24
  100– 29 36 31
Asuu tilan sijaintikunnassa
  Ei asu 42 45 43 0,844 0,358 1387
  Asuu 58 55 57
Keskiarvo t-arvo Merkitsevyys n
Metsätilan koko, ha 52,4 59,3 54,5 –1,471 0,142 1387
Sopimuksen ala, ha 5,2 5,6 5,3 –0,792 0,428 1411
Taulukko 3. Vuosina 2004–2008 tehtyjen ympäristötukisopimusten lukumäärä ja pinta-ala sekä niistä helmikuun 2020 alkuun mennessä uusimattomien määrä ja osuus sopimuksen alkamisvuosittain. Mukana yksityiset, yhteismetsät ja yhteisöt. Lähteet: Sopimusten lukumäärät: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; sopimusten pinta-alat: Metsäntutkimuslaitos 2009.
Sopimus alkoi Tilastotieto vuosina 2004–2008 tehdyistä sopimuksista Sopimuksista uusimatta 1.2.2020 mennessä Uusimattomien sopimusten osuus 2014–2018 päättyneistä sopimuksista
kpl ha kpl ha Lukumäärästä, % Pinta-alasta, %
2004 360 3538 74 295 21 8
2005 651 3094 145 413 22 13
2006 850 5892 349 1184 41 20
2007 822 7364 480 3185 58 43
2008 814 6648 549 2978 67 45
Yhteensä 3497 26 536 1597 8056 46 30
Keskikoko 7,6 5,0
3

Kuva 3. Metsänomistajakohtaisten vuosina 2004–2008 tehtyjen ja helmikuuhun 2020 mennessä uusimattomien ympäristötukisopimusten pinta-alan kokojakauma.

4

Kuva 4. Maakunnittain metsänomistajakohtaisten uusimattomien ympäristötukisopimusten keskikoko ja sen 95 prosentin luottamusväli.

5

Kuva 5. Jaksolla 2014–2/2020 tehtyjen metsänkäyttöilmoitusten (MKI) päällekkäisyys (peitto-%) uusimattomien ympäristötukisopimuksen alueilla; (a) eriasteisen peittävyyden yleisyys metsätiloilla ja (b) ympäristötukisopimuksen koko peittävyydeltään eriasteisilla kohteilla. Kuvassa 0 % tarkoittaa, että metsänkäyttöilmoitus sivuaa, muttei leikkaa sopimusaluetta.

Taulukko 4. Vuosina 2004–2008 solmittujen ympäristötukisopimusten tilanne kesäkuussa 2020 metsänomistajakyselyn mukaan.
Sopimuksen tilanne % vastaajista vastaajia
Ympäristötukisopimusta ei uusittu eikä muita suojelusopimuksia tehty 56 215
Koko alalla ympäristötukisopimus on uusittu tai on tehty muu suojelusopimus 20 75
Osalla alasta ympäristötukisopimus on uusittu tai tehty muu suojelusopimus 14 53
Sopimus on ollut, mutta en tiedä onko sitä uusittu 5 20
En omista aluetta enää 1 3
En osaa sanoa 4 16
Yhteensä 100 382
Taulukko 5. Sopimustavat, joilla ympäristötukisopimus oli uusittu ensimmäisen 10-vuotisen määräaikaisen sopimuskauden jälkeen.
Sopimuksen uusimistavat % vastaajista vastaajia, hlöä
Tehty uusi 10 vuoden määräaikainen ympäristötukisopimus 70 90
Tehty pysyvä yksityinen suojelualue 20 25
Tehty pysyvä valtion suojelualue (alue on myyty valtiolle) 2 3
Tehty 20 vuoden määräaikainen sopimus 2 2
En osaa sanoa 6 8
Yhteensä 100 128
Taulukko 6. Metsänomistajan yhteydenpito ammattilaisiin Metsäkeskuksen hallinnoimien ympäristötukisopimuksen päättyessä.
Yhteyden suunta Metsäkeskus ELY-keskus Muu taho
Oli yhteydessä minuun 42 % 22 % 18 %
Olin itse yhteydessä 58 % 78 % 82 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 %
n 189 36 34
Taulukko 7. Tärkein syy siihen, miksi sopimus on jäänyt uusimatta kokonaan tai osalla aluetta. Koottu ja luokiteltu avovastauksista.
  Metsänomistajia
% n
Sopimuksen uusiminen on jäänyt hoitamatta tai prosessi on kesken 35
  koska kumpikaan osapuoli ei ollut aktiivinen sopimuksen uusimisessa 20 53
  koska tila on vaihtanut tai on vaihtamassa omistajaa 8 21
  koska asia jäänyt vastapuolella kesken, vaikka metsänomistaja on yrittänyt olla aktiivinen 5 12
  koska metsänomistaja ei ole itse edennyt asiassa, vaikka häneen on oltu yhteydessä 2 6
Metsäkeskus ei voinut uusia sopimusta 46
  koska kohde ei täyttänyt muuttuneita kriteereitä 32 84
  koska valtiolla ei ollut rahaa jatkaa sopimusta 6 16
  koska kohde on muuttunut tai erityisarvot ovat kadonneet 1 3
  koska kohde on liian pieni 3 9
  koska alueen muu käyttö esti sopimuksen teon (kaavoitus tms.) 3 7
  muu syy 0 1
Metsänomistaja ei halunnut jatkaa sopimusta 19
  koska rahallinen korvaus ehdotetusta sopimuksesta oli liian pieni 7 18
  koska rahallinen korvaus ehdotetusta sopimuksesta jäi alle omavastuurajan 2 5
  koska sopimus rajoittaa liikaa metsän muuta käyttöä 3 9
  koska omistussuhteet ovat muuttuneet sopimuksen uusimisen aikoihin tai lähitulevaisuudessa 2 5
  ei selkeää syytä, mutta ei halua jatkaakaan 4 12
Yhteensä 100 261

Kuva 6. Metsänomistajien tyytyväisyys ympäristötukisopimuksen uusimista koskevaan päätökseen asteikolla –3 (erittäin tyytymätön) – +3 (erittäin tyytyväinen). Ympäristötukisopimus on voitu uusia ympäristötukisopimuksena, suojelualueena tai 20 vuoden määräaikaisena sopimuksena.

Taulukko 8. Syyt tyytymättömyyteen tai neutraaliin vastaukseen niillä, joilla sopimusta ei ollut jatkettu lainkaan tai oli jatkettu vain osalle alkuperäisestä sopimusalasta. Luokittelu on muodostettu avovastausten perusteella.
% Tyytyväisyyden
arvosana
(keskiarvo)
n
Metsänomistaja olisi halunnut jatkaa sopimusta, koska alueella ei ole muutakaan käyttöä 39 –1,4 42
Tiedonpuute ja epätietoisuuden tilaan jääminen, mm. kelpaako kohde enää suojeluun; miksi ei kelpaa; mitä alueella saa nyt tehdä 17 –1,6 19
Ei saa enää korvausta, mutta kohde on edelleen jätettävä metsänkäsittelyn ulkopuolelle 15 –2,6 16
Kohde on metsänomistajan mielestä edelleen suojelemisen arvoinen ja hän olisi halunnut jatkaa sopimusta 11 –2,1 12
Poukkoileva politiikka, alun perin ”luvattu” jatkaa sopimusta 10 vuoden jakson jälkeen, lupauksen pettäminen harmittaa 8 –2,7 9
Huono ja hidas asioiden hoitaminen Metsäkeskuksessa, olematon yhteydenpito 6 –2,0 7
Yksipuoliset päätökset, sanelupolitiikka 4 –3,0 4
Yhteensä 100 109
Taulukko 9. Uusimattoman ympäristötukikohteen kohdetyyppi. Vastaajien oli mahdollista valita useita vaihtoehtoja, joten jakauma ei summaudu sataan (n = 257).
Ympäristötukikohteen tyyppi %
Pienvesi (esim. lampi, puro, lähde) ja sen lähiympäristö 42
Vähäpuustoinen, niukkaravinteinen suo 28
Kallio, kivikko tai louhikko 24
Lehto tai rehevä lehtolaikku 17
Puustoinen ja ravinteikas suo, esim. korpi tai ravinteikas avosuo, esim. letto 11
Jyrkänne, rotko tai kuru 11
Metsäluhta, tulvametsä 7
Runsaslahopuustoinen kangasmetsä 6
Kangasmetsäsaareke ojittamattomalla suolla 5
Puustoinen perinneympäristö 4
Harjun paahdeympäristö 1
Maankohoamisrannikon kohde 1
Muu 9
En osaa sanoa 5
Taulukko 10. Mitä ympäristötukikohteilla on tehty sopimuksen päättymisen jälkeen ja mitä aiotaan tehdä seuraavan 10 vuoden aikana?
Toimenpide kohteella On tehty,
% omistajista
Aiotaan tehdä,
% omistajista
Ei mitään, koska en ole vielä päättänyt mitä teen 36 27
Ei mitään, koska säilytän kohteen omalla päätökselläni 26 24
Ei mitään, koska kohteen hakkuu tai muu käsittely ei ole taloudellisesti kannattavaa 22 17
Ei mitään, koska kyseessä on kohde, jolla metsälaki pääosin estää toimenpiteet 21 17
Ei mitään, koska en tiedä saako kohteella tehdä toimenpiteitä 11 7
Ei mitään, koska haluan jättää päätöksenteon seuraavalle sukupolvelle 7 9
Varovainen hakkuu tai muita toimenpiteitä, joiden tavoite on lisätä arvokkaita luonto­piirteitä 2 5
Kohteella tehty tai aiotaan tehdä luontoarvoja mahdollisesti heikentäviä toimenpiteitä 6 21
   Tavanomainen harvennushakkuu    2    8
   Uudistushakkuu (avo- tai siemenpuuhakkuu)    2    5
   Poimintahakkuu tai jatkuvan kasvatuksen hakkuu    2    5
   Puuntuotantoon tähtääviä toimenpiteitä, esim. kunnostusojitus    0    3
Tehty tai aiotaan tehdä jotain muuta (mm. tuulenkaatojen korjuu tai tarjoaminen pysyvään suojeluun) 7 13
n 254 256