1

Kuva 1. Muhoksen mänty–kuusikaksijaksokokeen koealakartta ja männyn pituusboniteetin H100 lohkokeskiarvot.

Taulukko 1. Koemetsiköt.
Paikka-
kunta
Lämpö-
summa, dd
Sade,
mm v–1
Keskilämpötila, °C Kasvu-
paikka
Boniteetti,
H100 m
Kokeen aloitus Männyn ikä, v Kuusen keskipituus, m* Koealoja Tutkimus-
jakso, v
Helmikuu Heinäkuu
Muhos 1036 560 –8,7 +16,7 VMT 22‒27 kevät
1996**
50 5,3 26 22
Jämsä 1250 620 –7,4 +17,0 MT 26 syksy
2002
30 4,3 4 15
* Pohjapinta-alalla painotettu.
** Männikön ensiharvennus ja kuusikon käsittely 1983 ilman mittauksia.
Taulukko 2. Koemetsiköiden puustotunnusten koealakeskiarvot tutkimuksen alussa. s = keskihajonta harvennuksen jälkeen.
Puustotunnus Mäntyjakso Kuusijakso Pisimmät 600 ha–1
Runkoluku,
kpl ha–1
Pohjapinta-
ala, m2 ha–1
Runkotilavuus,
m3 ha–1
Keskiläpi-
mitta, cm*
Keskipituus,
m*
Runkoluku,
kpl ha–1
Keskipituus, m Keskipituus, m Keskiläpi-
mitta, cm
Muhos 1996
Ennen harv. 1333 24,4 177 16,5 14,3 5125** 3,1** 6,2 6,2
Harv. jälkeen 700 15,1 111 17,5 14,7 2160 3,5 6,2 6,2
s 84 0,52 7,8 1,0 1,13 292 0,80 0,64 0,69
Jämsä 2002
Ennen harv. 1970 19,7 109 10,8 10,3 12 400 2,3 4,4 3,8
Harv. jälkeen 1100 13,8 76 13,7 10,6 1800 3,3 4,6 3,9
s 13 0,36 3,3 0.20 0,39 110 0,46 0,48 0,45
* Pohjapinta-alalla painotettu keskiarvo.
** Runkoluku ja aritmeettinen keskipituus 13 vuotta aikaisemmin lievästi tiheyteen 5000 ha–1 harvennetuilla kahdella lohkolla.
Taulukko 3. Lineaariset sekamallit lannoituksen ja alikasvoksen raivauksen vaikutukselle mäntyjakson pohjapinta-alan ja runkotilavuuden kasvuun mänty–kuusikaksijaksokokeessa Muhoksella: III-tyypin testi lineaaristen sekamallien kiinteille vaikutuksille ja kovariaatin (männyn valtapituusboniteetti H100) kertoimet sekä satunnainen lohkovaikutus ja jäännösvaihtelu.
Kohdemuuttujana pohjapinta-alan kasvu (m2 ha–1 v–1)
Jakso 1‒6 v 7‒12 v 13‒17 v 18‒22 v 1‒22 v
Kiinteä vaikutus F p F p F p F p F p
Vakio 0,36 0,562 0,15 0,708 0,91 0,351 2,69 0,126 0,48 0,503
Lannoitus 16,93 0,000 15,24 0,000 0,28 0,759 9,30 0,002 11,00 0,001
Kuusten raivaus 1,30 0,072 0,76 0,416 5,55 0,028 5,05 0,058 0,05 0,140
H100 m 5,12 0,300 1,65 0,215 7,51 0,012 9,91 0,008 6,44 0,025
Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe
H100 kerroin 0,035 0,015 0,019 0,015 0,027 0,010 0,051 0,016 0,034 0,0213
Satunn. vaikutus
uj lohko 0,003 0,003 0,005 0,004 0,000 0,000 0,003 0,003 0,002 0,002
eij jäännös 0,004 0,002 0,003 0,001 0,004 0,001 0,005 0,002 0,003 0,001
Kohdemuuttujana runkotilavuuden kasvu (m3 ha–1 v–1)
Jakso 1‒6 v 7‒12 v 13‒17 v 18‒22 v 1‒22 v
Kiinteä vaikutus F p F p F p F p F p
Vakio 1,30 0,273 0,85 0,378 1,42 0,263 4,09 0,069 3,78 0,079
Lannoitus 11,41 0,000 11,79 0,000 0,63 0,547 5,78 0,011 9,44 0,002
Kuusten raivaus 1,53 0,258 0,545 0,483 1,78 0,230 5,34 0,053 3,97 0,087
H100 m 5,97 0,028 7,68 0,019 7,10 0,025 12,31 0,005 15,61 0,002
Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe
H100 kerroin 0,510 0,208 0,439 0,158 0,483 0,181 0,816 0,232 0,579 0,146
Satunn. vaikutus
uj lohko 0,626 0,514 0,120 0,204 0,150 0,301 0,273 0,446 0,134 0,189
eij jäännös 0,642 0,241 0,700 0,247 0,939 0,341 1,487 0,526 0,540 0,194
2

Kuva 2. Lannoituksen ja alikasvoskuusikon raivauksen vaikutukset mäntyjakson pohjapinta-alan (A) ja tilavuuden (B) kasvuun: koealojen keskiarvot neljällä mittausjaksolla ja koko tutkimusjakson kovariaattikorjatut estimaatit keskimääräisellä pituusboniteetilla 23,6 m. Männikön 2. harvennus tehtiin tutkimusjakson alussa ja 3. harvennus 12 vuotta sen jälkeen. Ensimmäinen lannoitus tehtiin vuosi tutkimusjakson alusta ja toinen 16 vuotta myöhemmin. Eri kirjaimin (a–c) merkittyjen lannoituskäsittelyjen vaikutukset kasvuun poikkesivat tilastollisesti toisistaan alle 5 %:n riskillä. * = käsittely, jossa kuusten raivaus lisäsi merkitsevästi männikön kasvua.

3

Kuva 3. Lannoituksen vaikutus mäntyjakson pohjapinta-alan (A) ja runkotilavuuden (B) kasvuun kolmella viisivuotisjaksolla puuston ensiharvennuksen jälkeen Jämsän kokeessa (x tarkoittaa koealalta mitattua havaintoa).

Taulukko 4. Lannoituksen vaikutus mäntyjakson keski- ja valtaläpimittojen ja -pituuksien kasvuun kolmella viisivuotisjaksolla puuston ensiharvennuksen jälkeen Jämsän kokeessa (keskitunnukset ovat pohjapinta-alalla painotettuja keskiarvoja ja valtatunnukset hehtaarille laskettujen 100 paksuimman puun keskiarvoja).
Kasvutunnus 1…5 v 6…10 v 11…15 v 1…15 v
Keskiläpimitta, mm v–1 lannoittamatta 5,7 4,6 3,4 4,6
lannoitettu 6,1 4,4 4,0 4,8
Valtaläpimitta, mm v–1 lannoittamatta 6,9 5,8 4,1 5,6
lannoitettu 7,3 6,0 5,4 6,2
Keskipituus, cm v–1 lannoittamatta 53 48 43 48
lannoitettu 55 55 45 52
Valtapituus, cm v–1 lannoittamatta 54 41 45 47
lannoitettu 57 61 50 56
4

Kuva 4. Alikasvoskuusikon keskiläpimitan (A) ja pohjapinta-alan (B) kasvut lannoituskäsittelyittäin neljällä mittausjaksolla sekä koko 22 vuoden tutkimusjakson mitatut keskiarvot ja kovariaattikorjatut estimaatit keskimääräisellä pituusboniteetilla 23,6 m. Eri kirjaimin (a–b) merkittyjen lannoituskäsittelyjen vaikutukset kasvuun poikkesivat tilastollisesti toisistaan alle 5 %:n riskillä.

Taulukko 5. Lineaariset sekamallit lannoituksen vaikutuksille alikasvoskuusikon kasvuun mänty–kuusikaksijakso­kokeessa Muhoksella: III-tyypin testi lineaaristen sekamallien kiinteille vaikutuksille ja kovariaatin (männyn valta­pituusboniteetti H100) kertoimet sekä satunnainen lohkovaikutus ja jäännösvaihtelu.
Jakso 1‒6 v 7‒12 v 13‒17 v 18‒22 v 1‒22 v
Pohjapinta-alalla painotetun keskiläpimitan kasvu (mm v–1)
Kiinteä vaikutus F p F p F p F p F p
Vakio 1,14 0,32 0,50 0,51 0,75 0,42 0,24 0,64 0,29 0,61
Lannoitus 17,1 0,00 2,0 0,19 0,26 0,87 2,3 0,16 3,6 0,07
H100 m 5,2 0,06 0,28 0,62 4,9 0,07 2,1 0,19 3,6 0,10
Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe
H100 kerroin 0,161 0,071 0,041 0,079 0,172 0,077 0,152 0,105 0,135 0,071
Satunn. vaikutus
uj lohko 0,056 0,061 0,027 0,070 0,034 0,057 0,110 0,120 0,041 0,052
eij jäännös 0,067 0,034 0,157 0,078 0,135 0,063 0,164 0,081 0,089 0,043
Pohjapinta-alan kasvu (m2 ha–1 v–1)
Kiinteä vaikutus F p F p F p F p F p
Vakio 0,98 0,34 0,016 0,902 3,73 0,078 0,749 0,408 1,142 0,307
Lannoitus 12,6 0,004 3,16 0,103 2,08 0,203 3,83 0,067 4,661 0,051
H100 m 3,5 0,088 0,583 0,46 7,42 0,019 2,20 0,170 3,247 0,097
Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe
H100 kerroin 0,026 0,014 0,018 0,024 0,062 0,023 0,042 0,029 0,041 0,023
Satunn. vaikutus
uj lohko 0,005 0,004 0,011 0,010 0,017 0,015 0,013 0,012 0,012 0,011
eij jäännös 0,002 0,001 0,005 0,003 0,003 0,002 0,008 0,004 0,004 0,002
Pohjapinta-alalla painotetun keskipituuden kasvu (cm v–1)
Kiinteä vaikutus F p F p F p F p F p
Vakio 0,35 0,59 0,45 0,53 0,35 0,58 0,00 0,96 0,14 0,72
Lannoitus 2,9 0,10 0,61 0,56 0,09 0,92 4,7 0,04 1,1 0,36
H100 m 0,02 0,91 1,67 0,24 4,9 0,08 1,9 0,21 2,3 0,17
Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe
H100 kerroin –0,20 1,59 2,00 1,55 1,68 0,76 1,35 0,98 1,33 0,87
Satunn. vaikutus
uj lohko 16,23 29,5 22,9 28,1 1,91 6,3 9,13 10,1 8,37 8,79
eij jäännös 53,03 26,7 37,3 18,9 16,2 7,8 15,0 7,3 10,54 5,27
Vallitsevien alikasvoskuusien (600/ha) pituuskasvu (cm v–1)
Kiinteä vaikutus F p F p F p F p F p
Vakio 0,37 0,56 3,2 0,10 4,2 0,06 7,3 0,02 0,02 0,89
Lannoitus 5,3 0,03 0,73 0,50 1,1 0,36 7,0 0,02 1,8 0,22
H100 m 1,3 0,27 1,0 0,33 0,79 0,39 12,2 0,004 0,94 0,38
Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe Estim. Keskivirhe
H100 kerroin 1,69 1,46 –1,37 1,36 0,80 0,90 8,5 2,4 0,98 1,01
Satunn. vaikutus
uj lohko 37,3 30,6 - - - - 165,5 141 7,33 13,8
eij jäännös 19,2 9,81 67,0 27,4 29,3 11,9 38,9 22,3 19,9 10,7
5

Kuva 5. Alikasvoskuusikon keskipituuden (A) ja vallitsevan pituuden (B) kasvut lannoituskäsittelyittäin ennen kokeen perustamista ja neljällä mittausjaksolla sen jälkeen sekä koko 22 vuoden tutkimusjakson mitatut keskiarvot ja kovariaattikorjatut estimaatit keskimääräisellä pituusboniteetilla 23,6 m. Eri kirjaimin (a–b) merkittyjen lannoituskäsittelyjen vaikutukset kasvuun poikkesivat tilastollisesti toisistaan alle 5 %:n riskillä. * = Hidasliukoisen lannoitteen vaikutus oli tilastollisesti suuntaa antava (p = 0,097) lannoittamattomaan verrattuna.

6

Kuva 6. Lannoituksen vaikutus kuusialikasvoksen vallitsevien taimien (600 pisintä per ha) keskipituuden (A) ja -läpimitan (B) kasvuun kolmella viisivuotisjaksolla männikön ensiharvennuksen jälkeen Jämsän kokeessa (x tarkoittaa koealaa).

Taulukko 6. Lannoituksen vaikutus alikasvoskuusikon (1600 kpl per ha) aritmeettisen keski­läpimitan ja keskipituuden sekä valtaläpimitan ja valtapituuden kasvuihin kolmella viisivuotisjaksolla puuston ensiharvennuksen jälkeen Jämsän kokeessa (valtapuilla tarkoitetaan tässä 100:a pisintä alikasvoskuusta hehtaarilla).
Kasvutunnus 1…5 v 6…10 v 11…15 v 1…15 v
Keskiläpimitta, mm v–1 lannoittamatta 2,6 3,0 2,1 2,6
lannoitettu 3,0 2,8 2,1 2,6
Valtaläpimitta, mm v–1 lannoittamatta 4,6 4,4 3,5 4,2
lannoitettu 4,4 3,7 3,3 3,8
Keskipituus, cm v–1 lannoittamatta 18 25 22 22
lannoitettu 22 26 24 24
Valtapituus, cm v–1 lannoittamatta 25 33 36 31
lannoitettu 36 35 46 39
7

Kuva 7. Lannoitusten vaikutus kuusialikasvoksen pohjapinta-alan kasvuun kolmella viisivuotisjaksolla männikön ensiharvennuksen jälkeen Jämsän kokeessa (x tarkoittaa koealalta mitattua havaintoa).

8

Kuva 8. Mäntyjakson tukki- ja kuitupuukokoisen puutavaran tuotos ja alikasvoskuusikon runkopuun tuotos käsittelyittäin tutkimusjakson lopussa (ei sisällä männikön ensiharvennuspoistumaa, arviolta 25 m3 ha–1 kuitupuuta). Koealoilta laskettujen keskiarvojen rinnalla kovariaattikorjatut estimaatit kokeen keskimääräisellä boniteetilla 23,6 m. Eri kirjaimin (a–b) merkittyjen lannoituskäsittelyjen vaikutukset kasvuun poikkesivat tilastollisesti toisistaan alle 5 %:n riskillä. * = Alikasvoskuusten raivaus lisäsi männyn tukkituotosta lähes merkitsevästi verrattuna kaksijaksoiseen puustoon (p = 0,059).

Taulukko 7. Lineaariset sekamallit lannoituksen ja alikasvoksen raivauksen vaikutukselle mänty- ja kuusijakson puuntuotokseen (m3 ha–1) männikön 72 vuoden ikään mennessä: III-tyypin testi lineaaristen sekamallien kiinteille vaikutuksille ja kovariaatin (männyn valtapituusboniteetti H100) kertoimet sekä satunnainen lohkovaikutus ja jäännösvaihtelu.
Tuotos Mäntyainespuuta Mäntytukkia Kuusirunkopuuta
Kiint. vaikutus F-arvo p-arvo F-arvo p-arvo F-arvo p-arvo
Vakio 12,8 0,003 14,2 0,003 0,6 0,448
Lannoitus 5,9 0,011 5,7 0,013 5,8 0,031
Kuusen raivaus 2,2 0,178 5,1 0,059
H100 m 31,9 0,000 28,6 0,000 2,2 0,167
Estimaatti Keskivirhe Estimaatti Keskivirhe Estimaatti Keskivirhe
H100 kerroin 36,3 6,4 29,3 5,5 5,8 3,9
Sat. vaikutus
uj lohko 453,8 400,1 261,8 286,8 386,3 331,1
eij jäännös 742,5 268,2 633,3 230,7 111,0 62,4
9

Kuva 9. Mäntyjakson aritmeettinen keskipituus ja elävän latvuksen alaraja käsittelyittäin tutkimusjakson lopussa sekä vastaava alikasvoskuusikon keskipituus painotettuna pohjapinta-alalla ja laskettuna 600 pisimmälle kuuselle hehtaarilla.