Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden ja vastaamattomien (kato) metsätalousmaan alan ja rekisteritilojen lukumäärän vertailu.
Ominaisuus Vastasi Kato t-arvo p-arvo
Metsätalousmaan ala, ha 51,8 50,5 0,314 0,576
Kiinteistöjen lukumäärä, kpl 2,6 2,6 0,300 0,584
n 661 1913
Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden ja vastaamattomien (kato) taustapiirteiden vertailu. Tiedot perustuvat Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän tietoihin.
Taustatekijä Vastasi Kato χ2 (df) p-arvo 1)
Tilan sijaintimaakunta
Päijät-Häme 49,5% 50,5% 0,207 0,649
Pohjois-Karjala 50,5% 49,5% (1)
n 661 1913
Asuu tilan sijaintimaakunnassa
Asuu 74,6% 79,1% 5,711 0,017
Ei asu 25,4% 20,9% (1) *
n 661 1913
Asuu tilan sijaintikunnassa
Asuu 57,6% 64,1% 8,853 0,003
Ei asu 42,3% 35,9% (1) **
n 661 1913
Sukupuoli
Mies 75,8% 77,2% 0,487 0,485
Nainen 24,2% 22,8% (1)
n 566 1673
Tila yhteisomistuksessa
Kuolinpesä 49,2% 59,5% 4,164 0,041
Yhtymä 50,8% 40,5% (1) *
n 128 395
1) Merkitsevyystaso *< 5%, **< 1%, ***< 0,1%
Taulukko 3. Tutkimuksen vastausjakaumien vertailu Suomalainen metsänomistaja 2010 -tutkimuksen aineistosta vastaaville alueille laskettuihin jakaumiin. Vähintään 10 hehtaaria metsää omistavat metsän­omistajat.
Jakaumat Metsänvuokraus-kysely 2016 Suomalainen metsän-
omistaja 2010
χ2-arvo (df)
p-arvo 1)
Sukupuoli
Mies 75,3% 76,4% 0,302 (1)
Nainen 24,7% 23,4% 0,582
n 643 776
Ikäluokka
Alle 40 vuotta 6,3% 6,3% 3,502 (2)
40–59 vuotta 34,2% 39,0% 0,174
60 vuotta ja yli 59,5% 54,7%
n 637 727
Ammattiasema
Palkansaaja 26,9% 28,0% 6,340 (4)
Maatalousyrittäjä 17,1% 20,1% 0,175
Muut yrittäjä 5,6% 7,3%
Eläkeläinen 46,6% 41,8%
Muu (työtön, opisk. ym.) 3,9% 2,9%
n 644 764
Tilan hallintatapa
Perheomistus 72,4% 76,5% 7,838 (2)
Yhtymä 17,9% 12,6% 0,020*
Kuolinpesä 9,8% 10,9%
n 633 798
Omistaja asuu
Tilalla 42,5% 45,6% 5,096 (2)
Tilan sijaintikunnassa 16,9% 19,7% 0,078
Kunnan ulkopuolella 40,5% 34,8%
n 602 765
1) Merkitsevyystaso *< 5%, **< 1%, ***< 0,1%
Taulukko 4. Tutkimusaineiston keskiarvojen vertailu Suomalainen metsänomistaja 2010 -tutkimuksen aineistosta vastaaville alueille laskettuihin keskiarvoihin. Vähintään 10 hehtaaria metsää omistavat metsänomistajat.
Keskiarvot Metsänvuokraus-kysely 2016 Suomalainen metsän-
omistaja 2010
t-arvo
df
p-arvo1)
Metsäala, ha
Keskiarvo 57,43 46,52 2,214
Hajonta 66,02 82,53 1431
n 635 798 0,05*
Ikä, vuotta
Keskiarvo 61,5 60,2 1,836
Hajonta 13,54 12,61 1363
n 638 727 -
1) Merkitsevyystaso *< 5%, **< 1%, ***< 0,1%
Taulukko 5. Metsänomistajan puukauppa-aktiivisuutta ja omatoimisuutta erilaisissa metsätöissä vuosina 2011–2015 kuvaavat muuttujat.
Toiminto % metsäomistajista
Tehnyt puukaupan (n = 640) 77
Kauppatavoittain
- pystykauppa 69
- hankintakauppa 33
- kauppa suoraan ostajalle 41
- valtakirjakauppa 1) 30
- kauppa sopimusasiakkaana 2) 16
Tehnyt itse metsänhoito- tai hakkuutyötä (n = 646) 86
Työlajeittain
- metsänuudistaminen (istutus tai kylvö) 45
- taimikon tai nuoren metsän hoito 72
- polttopuun korjuu 68
- ensi- tai harvennushakkuut 21
- uudistushakkuut 4
1) Valtakirjakaupalla tarkoitettiin kyselyssä kauppaa, jossa valtuutettu (usein metsänhoito­yhdistys) hoitaa kaupan tarjouspyynnöt, niiden vertailun ja puukaupan teon, usein myös puunkorjuun valvonnan.
2) Metsäyhtiön sopimusasiakkuudella tarkoitettiin kyselylyssä jonkin metsäyhtiön kanssa tehtyä pitempiaikaista sopimusta, joka voi olla nimeltään esimerkiksi metsäpalvelu-, yhteistyö- tai etusopimus.
1

Kuva 1. Metsänomistajien puukauppa-aktiivisuutta (n = 640) ja omatoimisuutta (n = 646) kuvaavat jakaumat.

2

Kuva 2. Päijäthämäläisten ja pohjoiskarjalaisten metsänomistajien halukkuus antaa metsänsä vuokralle (EOS = en osaa sanoa, n = 640).

Taulukko 6. Metsänvuokraushalukkuutta selittävän logistisen regressiomallin tulokset. Mukana ovat vain varmat tapaukset: halukas ja haluton. Epävarmat tapaukset (en osaa sanoa ja en halukas enkä haluton) on poistettu mallista.
Selittävät muuttujat β Wald p-arvo Vedonlyöntisuhde
(odds ratio)
On vuokrakokemusta a) 1,091 6,817 0,009 2,977
On korkeakoulutus a) 0,842 3,902 0,048 2,321
Metsät Pohjois-Karjalassa a) 0,989 4,998 0,025 2,688
On metsäom. hoitosopimus a) 0,978 3,513 0,061 2,660
Puukauppa-aktiivisuus b) –0,414 5,564 0,018 0,661
Vakio –3,697 46,079 <0,001 0,025
n = 496
–2 Log likelihood = 195, 952
Selitysaste (Nagelkkerkke R2) = 0,163
Hosmer & Lemeshow test, χ2 = 7348, df = 8, p = 0,500
a) Referenssiryhmänä vastakkainen tilanne eli ei vuokrakokemusta, joka sai arvon 0 kun myönteinen tapaus sai arvon 1. Samaa menettelytapaa noudatettiin kaikissa muissa dikotomisissa muuttujissa.
b) Järjestysasteikollinen muuttuja, joka sai arvot 0–5 sen mukaan, kuinka monena vuotena oli tehnyt puukaupan 2011–2015.
3

Kuva 3. Metsiin liittyviä tehtäviä, joita metsänomistajat haluavat tulevaisuudessa pääsääntöisesti joko teettää ammattilaisella tai tehdä itse, tai jotka eivät ole tilalla tarpeen (n = 607−622). Asteriskilla (*) on merkitty tehtävät, joissa Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan metsänomistajien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero halukkuudessa teettää tai tehdä itse metsätöitä tilalla (χ2-testi).

4

Kuva 4. Metsänomistajien näkemys metsäomaisuuden hoitosopimuksen (vihreällä) ja metsänvuokrasopimuksen (valkoisella) sopivista ominaisuuksista,% metsänomistajista (n = 538–558). Katso isompi kuva uudessa ikkunassa.

5

Kuva 5. Metsänomistajien näkemys metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelun tuottajan ominaisuuksien tärkeydestä (n = 581–588).

6

Kuva 6. Metsänomistajien suhtautuminen tiettyihin toimijoihin metsäpalveluiden tuottajina. Mukana vain kyllä-vastaukset (n = 485–599).

Taulukko 7. Metsänvuokran maksuaikataulun ja vuokran yhdistelmien mieluisuus. Vastaajien tuli asettaa vaihtoehdot järjestykseen 1–5. Prosenttiosuudet kertovat, kuinka moni vastaajista asetti vaihtoehdon ensimmäiselle tai viimeiselle sijalle, jonka vuoksi osuudet eivät summaudu sataan (n = 491–500).
Kuinka houkuttelevia ovat seuraavat vuokranmaksun aikataulun ja vuokrasumman yhdistelmät? Mieluisin Vähiten mieluinen
Kerran vuodessa maksetaan 6000 euroa 10 vuoden ajan (yht. 60 000€) 64% 8%
Heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen maksetaan 30 000€ ja sen jälkeen kerran vuodessa 2500€ 10 vuoden ajan (yht. 55 000€) 14% 6%
Heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen maksetaan 30 000€ ja kauden puolivälissä (5 vuoden kuluttua) 25 000 euroa (yht. 55 000€) 6% 8%
Heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen maksetaan 50 000€ (yht. 50 000€) 11% 41%
Sopimuksen päättyessä 10 vuoden päästä maksetaan 70 000€ (yht. 70 000€) 6% 49%
7

Kuva 7. Osuus hehtaarikohtaisesta vuotuisesta nettotulosta, jonka metsänomistaja olisi valmis maksamaan korvauksena vuokralaiselle, osuuden keskiarvo ja sen keskivirhe (95%:n luottamusväli). EOS = en osaa sanoa.