Taulukko 1. Tunnuslukuja Itämeren alueen maiden metsistä.
Puusto
milj. m3
Kasvu
m3/ha/v
Hakkuupoistuma
milj. m3/v
Hakkuupoistuma kasvusta %
Tanska 116 11,3 3,9 63
Viro 426 5,7 7,3 64
Suomi 2099 4,8 68,2 73
Saksa 3493 10,9 95,2 80
Latvia 616 6,2 12,8 65
Liettua 418 6 8,6 78
Norja 1033 3,1 12,9 50
Puola 2190 7,7 46,6 75
Luoteis-Venäjä 1 7780 1,5 51,9 2 52
Ruotsi 2390 4 80,8 102 3
1 puuntuotannon maan ala: Kansallinen asiantuntija-arvio;
2 hakkuukertymä ilman metsähukkapuuta;
3 Ruotsin edelliseen, vuoden 2011 Forest Europe -prosessiin raportoima vastaava luku oli 84 prosenttia, mikä johtui huomattavasti korkeammasta puuston kasvun arviosta kuin vuoden 2015 raportissa. Lähde: Forest Europe 2015: State of Europe’s Forests 2015.

Kuva 1. Raakapuun nimellisiä tienvarsihintoja (€/m3) Itämeren alueella 2005:1–­2016:11. Lähde: Venäjän ja Itäisen Euroopan metsätietopalvelu. Ks. isompi kuva uudessa ikkunassa.

Kuva 2. Havukuitupuun ulkomaankauppa Itämeren alueella 2015. Lähde: Eurostat. Ks. isompi kuva uudessa ikkunassa.