Juha Heiskanen (email), Ville Hallikainen, Jori Uusitalo, Hannu Ilvesniemi

Maan fysikaalisten ominaisuuksien ja kasvupaikkatekijöiden yhteisvaihtelu Suomen kangasmailla

Heiskanen J., Hallikainen V., Uusitalo J., Ilvesniemi H. (2018). Maan fysikaalisten ominaisuuksien ja kasvupaikkatekijöiden yhteisvaihtelu Suomen kangasmailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli id 10024. https://doi.org/10.14214/ma.10024

Tekijät
  • Heiskanen, Luonnonvarakeskus (Luke), Maaperäekosysteemit, Kuopio ORCID ID:Sähköposti juha.heiskanen@luke.fi (email)
  • Hallikainen,  Luonnonvarakeskus (Luke), Soveltava tilastotiede, Rovaniemi ORCID ID:Sähköposti ville.hallikainen@luke.fi
  • Uusitalo, Luonnonvarakeskus (Luke), Metsäteknologia ja logistiikka, Tampere ORCID ID:Sähköposti jori.uusitalo@luke.fi
  • Ilvesniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Biojalostusteknologiat ja tuotteet, Espoo ORCID ID:Sähköposti hannu.ilvesniemi@luke.fi

Vastaanotettu 30.7.2018 Hyväksytty 1.8.2018 Julkaistu 1.8.2018

Katselukerrat 7890

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.10024 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi full-model-article10024

Seloste artikkelista Heiskanen J., Hallikainen V., Uusitalo J., Ilvesniemi H. (2018). Co-variation relations of physical soil properties and site characteristics of Finnish upland forests. Silva Fennica vol. 52 no. 3 article id 9948. https://doi.org/10.14214/sf.9948

Maan fysikaalisilla ominaisuuksilla on osaltaan merkittävä vaikutus metsien kasvupaikkojen ominaisuuksiin sekä metsien kasvun ja hoidon edellytyksiin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin maan vedenpidätyskyvyn ja sitä selittävien maan fysikaalisten ominaisuuksien sekä kasvilajien peittävyyden ja puustotunnusten välisiä yhteisvaihtelusuhteita yhteensä 82 koealalta, jotka olivat otos kahdeksannen valtakunnan metsien (VMI 8) koealoilta ympäri Suomen. Fysikaalisten ja hydrologisten tunnusten sekä kasvupaikkojen laadun ja tuotoskyvyn estimoimiseksi mallinnettiin epäsuorien, yhteisvaihtelevien selittävien muuttujien avulla tilastollisia siirtofunktioita eli kiinteitä ja sekamalleja. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja malleja ekologisen ja metsäoperaatioiden mallintamisen sekä käytännön metsänhoidon avuksi.

Tässä aineistossa kasvupaikan puuntuotoskyky (H100 indeksi) osoitti korkeaa selitysastetta suhteessa kasvupaikan tehoisaan lämpötilasummaan. Se myös yhteisvaihteli merkitsevästi maan hienoainesosuuden (raekoko <0.06 mm), pintamaan pH-arvon ja kenttäkapasiteetin (–10 kPa matriisipotentiaalin) vedenpidätyskyvyn kanssa.

Maan humuskerroksen paksuus oli merkitsevästi selitettävissä pH-arvon sekä kuivan ja tuoreen kasvupaikan kasvilajien peittävyyden perusteella. Maan hienoainesosuus selittyi hyvin kenttäkapasiteetin vedenpidätyskyvyn, maakerroksen syvyyden ja kasvupaikkaluokan avulla. Hienoainesosuus selittyi ilman vedenpidätyskykyä myös lämpötilasumman, kasvupaikkaluokan (Kuva 1), puuntuotoskyvyn sekä maaston kaltevuuden avulla.

1

Kuva 1. Mallinnettu suhde maan hienoainesosuuden (raekoko <0.06 mm) ja a) lämpötilasumman sekä b) kasvupaikkatyypin kanssa. Varjostettu alue sekä pystyjanat osoittavat 95% luottamusväliä.

Maan tiheys selittyi puolestaan hyvin orgaanisen aineksen pitoisuuden ja maakerroksen syvyyden avulla sekä myös orgaanisen aineksen pitoisuuden, maaston kaltevuuden ja maastossa arvioidun keskiraekoon avulla (hieno <0.06 mm, keskikarkea 0.06–0.6 mm ja karkea >0.6 mm).

Maan vedenpidätyskyky oli parhaiten määriteltävissä hienoainespitoisuuden, maakerroksen syvyyden ja tiheyden avulla. Erityisesti maan kenttäkapasiteetin vedenpidätyskyky ja ilmatila olivat selkeässä yhteisvaihtelusuhteessa hienoainesosuuden kanssa.

Viimeaikaisten tutkimusten perusteella tarkka spatiaalisen vaihtelun maastotieto myös maan fysikaalisista ja hydrologista tunnuksista on tarpeen metsänhoidon ja puukorjuuoperaatioiden mallien kehittämiseksi. Tämän tutkimuksen tuottamia malleja voidaan potentiaalisesti hyödyntää esim. tarkempien metsien kasvun, hydrologian ja kantavuuden mallien ja maastokarttojen tuottamiseksi. Jatkossa tarvitaan vielä kuitenkin saatujen mallien verfiointia suuremmalla ja kattavammalla maastoaineistolla.


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Niemistö P., Hallikainen V. (2021) Puutason mallit tukin ja ainespuun osuuksille is.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10538
Heiskanen J., Hallikainen V. et al. (2018) Maan fysikaalisten ominaisuuksien ja kasvupaikka.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 numero 0 artikkeli id 10024
Huhta E., Franke A. K. et al. (2016) Metsänrajan muutokset Lapissa 1983–2009 Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli id 5971
Akujärvi A., Hallikainen V. et al. (2014) Poron laidunnuksen ja metsätalouden vaikutukset .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 3 artikkeli id 5813
Hyppönen M., Hallikainen V. et al. (2014) Pintakasvillisuuden vaikutus männyn luontaiseen .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 3 artikkeli id 5812
Rovanperä S., Luhta V. et al. (2010) Matkailijoiden näkemyksiä Inarin metsä- ja maank.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6941
Hallikainen V., Hyppönen M. et al. (2010) Yksityismetsänomistajien mielipiteet metsänkäsit.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 3 artikkeli id 5919
Hyppönen M., Hyvönen J. et al. (2010) Keräilyn, metsästyksen ja kalastuksen merkitys Y.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli id 6784
Saarikoski H., Mustajoki J. et al. (2010) Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävän .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli id 6783
Nikula A., Hallikainen V. et al. (2008) Pohjois-Suomen viljeltyjen mäntytaimikoiden hirv.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 4 artikkeli id 6840
Hyppönen M., Heikkinen H. et al. (2008) Maanmuokkauksen ja kylvön vaikutus mäntysiemenpu.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 4 artikkeli id 6830
Hallikainen V., Helle T. et al. (2008) Luonnon käyttöön perustuvat elinkeinot ja niiden.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 3 artikkeli id 6390
Hallikainen V., Jokinen M. et al. (2006) Inarilaisten käsityksiä metsätaloudesta ja muust.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6314
Jalkanen R., Aalto T. et al. (2005) Viljelytaimikoiden hirvituhot Lapissa ja Kuusamo.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 4 artikkeli id 6137
Hallikainen V., Hyppönen M. et al. (2004) Metsänviljelyn onnistuminen Lapin yksityismetsis.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 1 artikkeli id 6078
Hyppönen M., Hallikainen V. et al. (2003) Lapin lain mukainen metsänviljely – tilastotarka.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2003 numero 1 artikkeli id 6670
Hyppönen M., Perälä J.-P. et al. (2000) Metsänuudistamistöiden viivästyminen Lapin yksit.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1 artikkeli id 6911
Hallikainen V., Hyppönen M. et al. (1997) Metsänuudistamistöiden viivästyminen Rovaniemen .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 2 artikkeli id 6520