Scroll to beginning of the article

Teppo Hujala (email)

Kotimaisen metsätieteellisen julkaisemisen vastuut

Hujala T. (2019). Kotimaisen metsätieteellisen julkaisemisen vastuut. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2019 artikkeli id 10296. https://doi.org/10.14214/ma.10296

Tekijät

Vastaanotettu 22.12.2019 Hyväksytty 22.12.2019 Julkaistu 23.12.2019

Katselukerrat 5569

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.10296 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi full-model-article10296

Metsiin ja metsätalouteen liittyvän tutkimustiedon hyödyntäjillä on tänä päivänä käytettävissään enemmän tietoa kuin koskaan ennen. Metsätieteellisen tiedon jakelukanavat ovat moninaistuneet. Vertaisarvioituja tieteellisiä sarjoja on entistä enemmän, joten tieto on yhä hajanaisempaa ja kokonaisymmärrys yhä vaikeammin hallittavissa. Tässä tilanteessa myös tutkimusjulkaisemisen laadunarviointi on vaikeutunut, sillä osaa tiedelehtien kustantajista on epäilty laatuvaatimusten alentamisesta ja näennäisvertaisarvioinnista. Laadukkaille tiedeartikkeleiden julkaisijoille on edelleen paikkansa.

Metsätieteen aikakauskirjan palvelulupaus 2020-luvulle jatkaa yli neljännesvuosisadan mittaisen historian viitoittamaa tietä. Verkkojulkaisemme uutta, laadukkaasti toimitettua metsätieteellistä tutkimusta kotimaisilla kielillä. Metsätieteen aikakauskirjassa julkaiseminen on maksutonta paitsi lukijoille myös kirjoittajille. Erityisesti kannustamme suomalaisia metsäntutkijoita tarjoamaan julkaistavaksi tieteelliseen kirjallisuustarkasteluun perustuvien katsausartikkeleiden käsikirjoituksia, jotka luovat synteesiä tietyn metsätieteen tai -talouden osa-alueen nykytiedosta.

Metsätieteellisen tutkimustiedon kotimaisena julkaisijana Metsätieteen aikakauskirja kantaa useita vastuita. Ensinnäkin se pitää yllä ja kehittää kustantajansa Suomen Metsätieteellisen Seuran ansiokkaasti aloittamaa tiedejulkaisujen avoimen saatavuuden perinnettä. Julkaisujen avoimesta saatavuudesta on viime vuosina tullut laajemminkin koko tiedemaailmaa luonnehtiva trendi. Metsätieteen aikakauskirja seuraa kansainvälisen Avoimen tieteen keskuksen (Center for Open Science; https://cos.io/) läpinäkyvyyssuosituksia. Tulevana vuonna kirjoittajaohjeita ja toimituskäytäntöjä päivitetään siksi soveltuvin osin. Avoin tiede on julkaisujen avointa saatavuutta laajempi käsite, ja se kattaa myös esimerkiksi tutkimusaineistojen ja menetelmien (mm. analyysialgoritmien lähdekoodit) avoimuuden.

Toiseksi Metsätieteen aikakauskirja huolehtii vertaisarvioinnin ja koko julkaisuprosessin korkeasta laadusta, ja se on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (https://tenk.fi/) suosituksia. Tutkimusetiikasta ja julkaisuprosessin laadusta huolehtimisen kulmakivenä ovat sarjan kirjoittajaohjeet, joihin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää jo siinä vaiheessa, kun kirjoittajat harkitsevat käsikirjoituksen laatimista Metsätieteen aikakauskirjaan. Sarjan vertaisarviointi on kaksoissokkokäytännön mukainen, ja hyväksytyt käsikirjoitukset toimitetaan julkaistuiksi verkossa heti hyväksymisen jälkeen. Suomen Metsätieteellinen Seura huolehtii julkaisujen doi-numeroinnista, pysyvistä osoitteista ja arkistoinnista.

Kolmanneksi, vaan ei vähäisimpänä vastuuna, Metsätieteen aikakauskirja vaalii mahdollisuutta julkaista ja lukea metsätieteiden alaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta kotimaisilla kielillä. Sarjan pääkieli on suomi, mutta viime vuosina joitakin artikkeleita on julkaistu myös ruotsiksi. Suomenkielisen tiedejulkaisemisen merkityksiä valtavirtaa edustavan englanninkielisen tiedejulkaisemisen rinnalla ovat esimerkiksi alan ajantasaisen käsitteistön ylläpito ja tieteen läpinäkyvyys. On itseisarvoisen tärkeää, että suomalaiset metsäammattilaiset ja metsäntutkimuksesta kiinnostuneet kansalaiset voivat lukea alkuperäislähteistä äidinkielellään, miten tiedeartikkeleissa argumentoidaan, miten tutkimusmenetelmiä kuvaillaan ja mitä päätelmiä tutkijat tekevät.

Hyvät Metsätieteen aikakauskirjan kirjoittajat, lukijat ja tutkimustiedon yleistajuistajat! Olkoon alkava vuosikymmenluku suosiollinen laadukkaille, vastuullisille ja läpinäkyville metsätiedejulkaisuille.

Teppo Hujala


Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Hujala T. (2021) Harppaus avoimempaan ja läpinäkyvämpään metsätie.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10602
Erkkilä A., Mustalahti I. et al. (2021) Nuorten metsänomistajien valmiudet, valta ja vas.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10513
Viitala E.-J., Hujala T. et al. (2021) Markkinapohjainen metsien luontoarvojen suojeluk.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10377
Hujala T. (2020) Millainen on hyvä metsätieteellinen katsaus? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10508
Hujala T. (2019) Kotimaisen metsätieteellisen julkaisemisen vastu.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2019 numero 0 artikkeli id 10296
Hänninen H., Kumela H. et al. (2017) Metsänomistajien näkemys metsänvuokrauksesta met.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2017 numero 0 artikkeli id 6997
Tahvanainen V., Kurttila M. et al. (2016) Pohjoiskarjalaisten ja kainuulaisten metsänomist.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 2 artikkeli id 5958
Karppinen H., Kraama M. et al. (2016) Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannat.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli id 5966
Hamunen K., Virkkula O. et al. (2015) Metsänomistajien vapaamuotoisen vuorovaikutuksen.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2015 numero 1 artikkeli id 6308
Hujala T., Inkilä J. (2014) Metsävaratiedon vaikuttava hyödyntäminen – lunas.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 4 artikkeli id 5885
Asikainen A.-R., Hujala T. et al. (2014) Maanomistajien näkemyksiä metsän­käsittelyn vaih.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 3 artikkeli id 5808
Kurttila M., Pykäläinen J. et al. (2013) Optimoinnin käyttö yksityismetsien tilatason met.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 1 artikkeli id 6032
Rantala M., Hujala T. et al. (2012) Sosiokulttuurisen kestävyyden mittaaminen metsie.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli id 6495
Höglund H., Hujala T. et al. (2012) Metsikkökohtaiset käsittelyvaihtoehdot metsänomi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli id 6486
Pykäläinen J., Hujala T. (2012) Ennakointi osana alueellista metsäohjelmaa Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli id 6456
Hujala T., Kurttila M. et al. (2010) Metsänomistajien päätöksenteko metsiensä käytöst.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6948
Kurttila M., Hujala T. et al. (2010) Näkökulmia tilakohtaisen metsäsuunnittelun kehit.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6944
Hokajärvi R., Hujala T. et al. (2010) Informaatio-ohjauksen vaikuttavuus: toiminnan te.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli id 6794
Holopainen M., Tuominen S. et al. (2009) Korkearesoluutioisten E-SAR-tutkakuvien tarkkuus.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 4 artikkeli id 6333
Hujala T. (2009) Metsänomistajan ohjailema päätöstuki tilakohtais.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 3 artikkeli id 6779
Tikkanen J., Kangas A. et al. (2009) Vaikuttava ja hyväksyttävä alueellinen metsäohje.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 3 artikkeli id 6763
Saarinen N., Kangas A. et al. (2009) Osallistujien näkökulmat alueellisiin metsäohjel.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 3 artikkeli id 6761
Laitila T., Hujala T. et al. (2009) Yksityismetsien monikäyttöön ja monimuotoisuutee.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli id 5760
Nuutinen T., Hujala T. (2008) Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva – tilannekatsa.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 1 artikkeli id 6421