Artikkelin koko teksti on saatavilla vain PDF-formaatissa.

Erkki Tomppo (email), Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Tiina Tonteri, Juha Heikkinen, Helena Henttonen

Skogstillgångarna inom Kustens skogscentral och deras utveckling 1965–98

Tomppo E., Korhonen K. T., Ihalainen A., Tonteri T., Heikkinen J., Henttonen H. (2000). Skogstillgångarna inom Kustens skogscentral och deras utveckling 1965–98. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1B artikkeli id 6310. https://doi.org/10.14214/ma.6310

Tiivistelmä

I föreliggande publikation presenteras på den nionde riksskogstaxeringen (RST9) grundade uppgifter om skogstillgångarna inom Kustens skogscentral och förändringar inom dessa 1965–1998, samt ges en analys av orsakerna till förändringarna. Ytterligare ges en allmän beskrivning av samplingsmetoden i artikeln. Taxeringens samplingsdesign, fältmätningarna och uträkningen av resultaten utvecklades särskilt för den nionde taxeringen. En redogörelse för metoden har getts i samband med publiceringen av resultaten för Södra Österbotten (Metsätieteen aikakauskirja 2B/1998). Kustens skogscentral bildades av de svenskspråkiga tidigare skogsnämnderna Helsingfors och Österbotten. Dessa områden skiljer sig från varandra såväl ifråga om växtbetingelser som beståndsstruktur. Därför analyseras även resultaten för regionerna Sydkusten och Österbotten separat. Vardera regionen präglas av ett maritimt klimat. Ett för region Österbotten speciellt drag är dessutom den snabba landhöjningen.

I region Österbotten har det bedrivna skogsbruket varit intensivare än i region Sydkusten. Det framgår t.ex. av den större andelen unga skogar. Inom vardera området har såväl virkesreserven som tillväxten ökat från 1960-talet. Inom Sydkusten har virkesreserven ökat från 42 milj. m3 till 56 milj. m3 och inom Österbotten från 40 milj m3 till 50 milj. m3. Samtidigt har virkesförrådets årliga tillväxt ökat inom Sydkusten från 1,6 milj. m3 till 2,1 milj. m3 och inom Österbotten från 1,5 milj. m3 till 2,1 milj. m3. Man måste dock iaktaga att träd av dimensioner under 2,5 cm har mätts först från och med den sjunde taxeringen. Jämfört med den föregående taxeringen har tillväxten sjunkit med 10 % i region Sydkusten och ökat med 10 % i region Österbotten. Kring medlet av 1990-talet har avverkningarna blivit livligare, men tillväxten har fortsättningsvis varit större än avgången vilket lett till att virkesförrådet ytterligare ökat. Förekomsten av i skogslagen avsedda särskilt viktiga livsmiljöer är ganska hög inom Sydkusten och uppgår till 8,8 % av skogs- och tvinmark samt impediment, men utan klass berg i dagen bara till 1,5 %. Andelen av lagobjekt inom Österbotten är 3,4 %. Allmänna klasser där är mossar och berg i dagen.

Asiasanat
riksskogstaxeringen; skogstillgångar; skogarnas tillväxt; skogarnas tillstånd; skogarnas mångfald

Tekijät
  • Tomppo, ORCID ID:Sähköposti erkki.tomppo@metla.fi (email)
  • Korhonen, ORCID ID:
  • Ihalainen, ORCID ID:
  • Tonteri, ORCID ID:
  • Heikkinen, ORCID ID:
  • Henttonen, ORCID ID:

Saatavilla https://doi.org/10.14214/ma.6310 | Lataa PDF

Creative Commons -lisenssi

Rekisteröidy käyttäjäksi
Paina tätä linkkiä Metsätieteen aikakauskirjan käsikirjoituksen tarjoamis- ja seurantajärjestelmään (OJS) kirjautumiseen.
Kirjaudu sisään
Jos olet kirjautunut käyttäjäksi, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta

Valitsemasi artikkelit
Hakutulokset
Nöjd P., Henttonen H. M. et al. (2021) Suomen metsien käytön rajat: Mera-aikakauden ske.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 numero 0 artikkeli id 10570
Korhonen K. T., Ihalainen A. et al. (2020) Metsien monimuotoisuudelle merkittävien rakennep.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2020 numero 0 artikkeli id 10198
Nevalainen S., Matala J. et al. (2016) Hirvituhot lisääntyneet – haapavaltaiset metsikö.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2016 numero 1 artikkeli id 5977
Tuominen S., Pitkänen J. et al. (2014) VMI-koealojen käyttö laser- ja ilmakuvaperusteis.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2014 numero 2 artikkeli id 6907
Korhonen K. T., Ihalainen A. et al. (2013) Suomen metsät 2004–2008 ja niiden kehitys 1921–2.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 3 artikkeli id 6025
Viiri H., Ahola A. et al. (2011) Kesän 2010 myrskytuhot ja niistä seuraava hyönte.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2011 numero 3 artikkeli id 6559
Korhonen K. T. (2010) VMI:n ja metsäkeskusten metsävaratiedon keruun j.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6945
Korhonen K. T., Ihalainen A. et al. (2010) Metsänuudistamisen tila Suomessa VMI10:n aineist.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli id 6943
Mattila U., Korhonen K. T. (2010) Yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten aiheuttamat.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli id 6781
Korhonen L., Korhonen K. T. et al. (2007) Paikalliset latvuspeittävyysmallit beta-regressi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 4 artikkeli id 5989
Korhonen K. T., Ihalainen A. et al. (2007) Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004–2006 j.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2B artikkeli id 6217
Pesonen A., Korhonen K. T. et al. (2007) Taimikonhoitotarpeen arviointi valtakunnan metsi.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2007 numero 2 artikkeli id 6695
Korhonen L., Korhonen K. T. et al. (2006) Latvuspeiton maastomittausmenetelmien vertailu Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli id 6328
Korhonen K. T., Heikkinen J. et al. (2006) Suomen metsävarat 2004–2005 Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 1B artikkeli id 6174
Tomppo E., Tuomainen T. et al. (2005) Lapin metsäkeskuksen alueen metsävarat 1970–2003.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2005 numero 2B artikkeli id 5945
Haara A., Korhonen K. T. (2004) Kuvioittaisen arvioinnin luotettavuus Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli id 5667
Tomppo E., Tuomainen T. et al. (2004) Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsäva.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 3B artikkeli id 6808
Haara A., Korhonen K. T. (2004) Toimenpide-ehdotusten simulointi laskennallisest.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 2 artikkeli id 6246
Hyvönen P., Korhonen K. T. (2003) Metsävaratiedon jatkuva ajantasaistus yksityisme.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2003 numero 2 artikkeli id 5679
Korhonen K. T. (2002) Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutki.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 3 artikkeli id 6187
Hökkä H., Kaunisto S. et al. (2002) Suomen suometsät 1951–1994 Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2B artikkeli id 6242
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (2001) Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävara.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 3B artikkeli id 5861
Korhonen K., Lipponen K. (2001) Juurikääpä – lajit, levinneisyys ja torjunnan ny.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 3 artikkeli id 6683
Ylimartimo M., Harstela P. et al. (2001) Ensiharvennuskohteiden korjuukelpoisuus ojitetui.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 2 artikkeli id 6500
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (2000) Pirkanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1965.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 4B artikkeli id 6454
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (2000) Hämeen-Uudenmaan metsäkeskuksen alueen metsävara.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 3B artikkeli id 6795
Korhonen K. T., Tomppo E. et al. (2000) Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 2B artikkeli id 6148
Tomppo E., Korhonen K. T. et al. (2000) Skogstillgångarna inom Kustens skogscentral och .. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2000 numero 1B artikkeli id 6310
Tomppo E., Korhonen K. T. et al. (1999) Ålands skogar och deras utveckling 1963–1997 Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 4B artikkeli id 6216
Tomppo E., Korhonen K. T. et al. (1999) Kymen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 3B artikkeli id 6727
Hynönen T., Korhonen K. T. et al. (1999) Kuusen kasvuhäiriöt Pohjois-Savon kangasmetsissä.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 3 artikkeli id 6861
Tomppo E., Henttonen H. et al. (1999) Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat j.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2B artikkeli id 6661
Tomppo E., Henttonen H. et al. (1999) Keski-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 2B artikkeli id 6660
Korhonen K. T., Tomppo E. (1999) Onko metsänhoidon taso romahtanut? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 1 artikkeli id 6451
Rouvinen S., Varjo J. et al. (1999) GPS-paikannuksen tarkkuus metsässä Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 1 artikkeli id 6439
Kärki T., Eerikäinen K. et al. (1999) Harmaalepän (Alnus incana) tilavuustaulukot Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1999 numero 1 artikkeli id 6438
Tomppo E., Henttonen H. et al. (1998) Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävara.. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1998 numero 2B artikkeli id 6134
Alho J., Korhonen K. (1997) Metsien tulevan kehityksen ennakointi Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1997 numero 3 artikkeli id 6479