Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1

Päätoimittajalta

artikkeli 5815, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. Monimuotoisuuden vaaliminen metsänhoidossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5815. https://doi.org/10.14214/ma.5815
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 5817, Tutkimusartikkeli
Mari Toivonen, Teijo Palander, Pertti Harstela. Eräiden tiimiorganisaation rakenteiden vaikutus työnjohtajien yhteydenpitotapoihin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5817. https://doi.org/10.14214/ma.5817
Original keywords: puunhankinta; ikärakenne; etäisyysrakenne; sähköiset neuvottelujärjestelmät; yhteydenpito
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kirjallisella kyselyllä erään metsäteollisuusyrityksen työnjohtajien päätöksentekoon liittyvää yhteydenpitoa. Työnjohtajien vastauksista selvisi, että maantieteellisten etäisyyksien takia neuvotteluun liittyvään matkustamiseen kului lähes yhtä paljon aikaa kuin itse neuvotteluun. Työnjohtajien yhteydenpidossa ei ollut merkittäviä eroja eri ikäisten ja eri etäisyydellä esimiehestään toimivien työnjohtajien välillä. Organisaatiotasolla yhteydenpidossa käytettiin puhelinta ja sähköpostia, mutta tiimin sisäinen yhteydenpito oli pääasiassa kasvokkain tapaamista. Työnjohtajien mielestä sähköiset neuvottelujärjestelmät heikentäisivät ihmissuhteita, vuorovaikutusta ja yhteishenkeä, joiden tärkeyttä he korostivat. Sähköisillä yhteydenpitovälineillä voisi työnjohtajien mielestä kuitenkin olla käyttömahdollisuuksia kaikissa puunhankinnan toiminnoissa, mikäli ne saadaan teknisesti toimiviksi. Useimmin mainittiin kaukokuljetus, puunhankinnan suunnittelu, korjuu sekä tiedonvälitys.

 • Toivonen, Sähköposti: mari.toivonen@forest.joensuu.fi (sähköposti)
 • Palander, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Harstela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5816, Tutkimusartikkeli
Mikko Hyppönen, Juha Hyvönen, Kari Mäkitalo, Niina Riissanen, Pentti Sepponen. Maanmuokkauksen vaikutus luontaisesti uudistetun männyntaimikon kehitykseen Lapissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5816. https://doi.org/10.14214/ma.5816
Original keywords: mänty; luontainen uudistaminen; siemenpuuhakkuu; maanmuokkaus; uudistamistulos
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata erilaisten maanmuokkausmenetelmien vaikutusta siemenpuumenetelmällä luontaisesti uudistetun männyntaimikon tiheyteen, tilajärjestykseen ja kasvatuskelpoisuuteen sekä pituuskehitykseen ja laatuun. Menetelmät olivat piennarauraus, palleauraus, äestys, palleauraus ns. 0-asennossa ja muokkaamaton. Koejärjestelynä oli arvotut lohkot, jossa lohkojen määrä oli neljä. Koekentät sijaitsivat Ylitorniolla Länsi-Lapissa. Koe perustettiin vuonna 1979, jolloin käsittelylohkot hakattiin siemenpuuasentoon ja muokattiin. Koe mitattiin vuosina 1984, 1990 ja 1997.

Vuonna 1997, 18 kasvukautta kokeen perustamisen jälkeen, männyntaimia oli keskimäärin eniten piennaraurauksessa (4 100 kpl/ha). Vähiten taimia oli muokkaamattomalla alalla ja palleaurauksen 0-asennossa (2 300 kpl/ha) sekä lähes yhtä vähän äestyksessä (2 400 kpl). Kehityskelpoisten männyntaimien määrä oli niin ikään suurin piennaraurauksessa (2 100 kpl/ha), mutta pienin äestyksessä (1 300 kpl/ha). Kaikkien puulajien taimet mukaan luettuna kehityskelpoisten taimien lukumäärä oli kaikissa käsittelyissä keskimäärin vähintään 1 800 kpl/ha.

Taimikon aukkoisuus oli vuonna 1997 keskimäärin pienin piennaraurauksessa (8 %), lähes yhtä pieni äestyksessä (11 %) ja suurin muokkaamattomassa (20 %), kun tyhjien koealojen suhteellinen osuus laskettiin niiden koealojen perusteella, joilla ei ollut yhtään minkään puulajin kehityskelpoista tainta. Kehityskelpoisten taimien määrän ja aukkoisuuden perusteella määritettynä kaikkien käsittelyjen kaikki lohkot olivat kasvatuskelpoisuudeltaan vähintään välttäviä.

Männyntaimikoiden valtapituuskehitys oli kahdella ensimmäisellä mittauskerralla lähes samanlainen kaikissa käsittelyissä. Vuonna 1997 menetelmien väliset erot olivat suurentuneet: piennaraurauksessa ja molemmissa palleaurauksissa valtapituus oli 260–280 cm, muokkaamattomassa ja äestyksessä 220–230 cm.

 • Hyppönen, Sähköposti: kari.makitalo@metla.fi (sähköposti)
 • Hyvönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mäkitalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Riissanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Sepponen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tiedonanto

artikkeli 5818, Tiedonanto
Klaus Silfverberg, Jorma Issakainen. Puuntuhka ja kauppalannoitteet suomänniköiden ravinnetalouden hoidossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5818. https://doi.org/10.14214/ma.5818
Original keywords: mänty; metsäojitus; pituuskasvu; puuntuhka; Suometsien PK-lannos; typpi; fosfori; hivenravinteet
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa selvitettiin puuntuhkan ja kauppalannoitteiden (N, P, K, hivenravinteet) erillis- ja yhteisvaikutusta ojitusalueiden nuorten männiköiden pituuskasvuun ja ravinnetilaan. Maastokokeita oli yhteensä 10 ja ne sijaitsevat Keski-Pohjanmaalta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Aikaa lannoituksesta puuston mittaukseen oli kulunut 13–15 vuotta.

Suurilla (≥ 5 000 kg/ha) tuhkamäärillä ja PK-lannoituksella päästiin samansuuruisiin, tilastollisesti merkitseviin kasvunlisäyksiin, vaikka useimmissa tuhkakäsittelyissä oli fosforia ja kaliumia 2–5 kertaa enemmän kuin PK-lannoitteissa. Pienillä (≤ 2 000 kg/ha) tuhkamäärillä kasvunlisäys jäi useimmiten ei-merkitseväksi. Tuhkan annostus lannoitettaessa on päätettävä ravinneanalyysin perusteella irtotuhkien kosteuden ja ravinnepitoisuuksien vaihdellessa suuresti.

PK-lannoitusta täydentänyt urea ei alentanut merkitsevästi männynneulasten hivenravinnepitoisuuksia. Toisaalta PK- tai NPK-lannoituksen lisänä annetut hivenlannoitteet tai pieni tuhkamäärä kohottivat neulasten hivenravinnepitoisuuksia tilastollisesti merkitsevästi vain harvoissa tapauksissa. Siten hivenlannoitteiden ja pienten tuhkamäärien käyttö PK-lannoituksen täydentäjänä ei ole tarpeellista. Hivenravinteiden saatavuus voidaan turvata paremmin antamalla puille joko booripitoista PK-lannosta tai suuri määrä puuntuhkaa.

 • Silfverberg, Sähköposti: klaus.silfverberg@metla.fi (sähköposti)
 • Issakainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Metsien hoito ja kasvatus

artikkeli 5826, Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus
Harri Hänninen. Purevatko metsäpolitiikan keinot metsänhoitorästeihin? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5826. https://doi.org/10.14214/ma.5826
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hänninen, Sähköposti: harri.hanninen@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 5825, Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus
Timo Lehesvirta, Seppo Vuokko. Mitä ovat ominaispiirteet? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5825. https://doi.org/10.14214/ma.5825
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lehesvirta, Sähköposti: timo.lehesvirta@upm-kymmene.com (sähköposti)
 • Vuokko, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5824, Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus
Ilkka Vanha-Majamaa. Metsätalouden vaikutus kasvillisuuteen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5824. https://doi.org/10.14214/ma.5824
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Vanha-Majamaa, Sähköposti: ilkka.vanha-majamaa@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 5823, Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus
Olavi Laiho, Erkki Lähde. Metsikön rakenteen määrittäminen runkolukujakauman perusteella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5823. https://doi.org/10.14214/ma.5823
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Laiho, Sähköposti: olavi.laiho@metla.fi (sähköposti)
 • Lähde, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5822, Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus
Sauli Valkonen, Juha Ruuska. Koivusekoituksella laatupuuta istutusmänniköihin? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5822. https://doi.org/10.14214/ma.5822
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Valkonen, Sähköposti: juha.ruuska@metla.fi (sähköposti)
 • Ruuska, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5821, Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus
Sauli Valkonen, Juha Ruuska, Jouni Siipilehto. Mäntysäästöpuut männyntaimikoissa – aukkoisuutta, kasvutappioita vai laatua? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5821. https://doi.org/10.14214/ma.5821
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Valkonen, Sähköposti: juha.ruuska@metla.fi (sähköposti)
 • Ruuska, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Siipilehto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5820, Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus
Eljas Pohtila. Miten puut sijaitsevat metsässä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5820. https://doi.org/10.14214/ma.5820
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Pohtila, Sähköposti: eljas.pohtila@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 5819, Tieteen tori|Metsien hoito ja kasvatus
Jari Hynynen, Pentti Niemistö. Kannattava puuntuotanto – tavoitteellista metsänhoitoa vai taloudellista optimointia? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5819. https://doi.org/10.14214/ma.5819
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hynynen, Sähköposti: jari.hynynen@metla.fi (sähköposti)
 • Niemistö, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 5830, Tutkimusseloste
Jouni Partanen, Ilkka Leinonen, Tapani Repo. Valotuntien kertymän vaikutus kuusen silmujen puhkeamiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5830. https://doi.org/10.14214/ma.5830
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Partanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Leinonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Repo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5829, Tutkimusseloste
Pekka Leskinen, Jyrki Kangas. Kantohintojen kehityksen mallittaminen asiantuntijoiden mielipiteiden ja aikasarja-analyysin avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5829. https://doi.org/10.14214/ma.5829
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Leskinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5828, Tutkimusseloste
Jurkka Kuusipalo. Vanerien päällystäminen ekstruusiopäällystysmenetelmällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5828. https://doi.org/10.14214/ma.5828
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kuusipalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 5827, Puheenvuoro
Juha Lappi. Metsien suojelu, metsätaseet ja hakkuumahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 1 artikkeli 5827. https://doi.org/10.14214/ma.5827
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lappi, Sähköposti: juha.lappi@metla.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit