Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6378, Tutkimusartikkeli
Ari Meriläinen, Lauri Sikanen, Pertti Harstela. Puunhankinnan suunnittelujärjestelmät suomalaisissa puunhankintaorganisaatioissa|35-49. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6378. https://doi.org/10.14214/ma.6378
Original keywords: puunhankinta; puunhankinnan suunnittelu; puunkorjuun suunnittelu
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimus on katsaus 13 suomalaisen puunjalostusyrityksen puunhankinnan suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmiin vuonna 1992. Puunhankinnan suunnittelujärjestelmiä tarkastellaan tietokoneavusteisen päätöksenteon lähestymistapojen (operaatioanalyysi, tiedonkäsittely ja tekoäly) viitekehyksessä strategisessa, taktisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Varsinaiset suunnittelujärjestelmät ovat tällä hetkellä tiedonkäsittelyn ja operaatioanalyysin sovelluksia. Kehittyneimmissä sovelluksissa käytetään optimointialgoritmeja. Tietojenkäsittelyssä kehittyneimmät sovellukset pohjautuvat vaihtoehto- ja taulukkolaskentaan. Hankintajärjestelmän ja johdon tietojärjestelmän kehittyneisyys korreloivat positiivisesti hankintamäärän, kuitupuuosuuden ja pystyvarannon kanssa. Hankinnan tukkipuuosuuden kanssa korrelaatio on negatiivista; toimituspaikkojen lukuisuus ei korreloi järjestelmien kehitysasteen kanssa. Tulosten tulkintaa vaikeuttaa vapausasteiden pieni lukumäärä ja muuttujien keskinäinen korrelaatio. Suurissa ja keskisuurissa yrityksissä yrityksen omista tarpeista lähtevä lyhyen aikavälin suunnittelujärjestelmien kehittämistarve tiedostetaan hyvin. Visioita tietojärjestelmien yleisestä kehityksestä ei yrityksissä yleensä ollut. Pienillä yrityksillä kehittämistarpeiden yksilöiminen ei ole erityisen selkeää.

 • Meriläinen, Sähköposti: sikanen@joyl.joensuu.fi (sähköposti)
 • Sikanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Harstela, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6377, Tutkimusartikkeli
Hannu Hökkä, Timo Penttilä, Matti Siipola. Metsäojitusalueiden tila ja puuston kehitys yksityismailla kolmen metsälautakunnan alueella|21-33. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6377. https://doi.org/10.14214/ma.6377
Original keywords: metsänparannus; ojitus; boniteetti; turvekangastyypit
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Kolmen metsälautakunnan (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu) alueelle vuosina 1973–1978 perustetut 254 metsikkökoealaa inventoitiin kahdesti noin 10 vuoden aikavälillä yksityismaiden metsäojitusalueiden tilan ja puuston kehityksen selvittämiseksi. Koealojen kasvupaikkatyyppijakauma, tutkimusjaksolla tapahtuneet muutokset ojituksen tilassa, samoin kuin lannoitukset ja hakkuut selvitettiin. Puuston määrää, rakennetta, puulajisuhteita ja niiden muutoksia aineistossa verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin. Puuston keskitilavuuden todettiin lisääntyneen jakson aikana voimakkaasti. Turvekangastyyppien puuntuotoskykyä ojituksen jälkeen arvioitiin muodostamalla regressiomalleja metsikön tilavuuden ja kasvun riippuvuudelle.

 • Hökkä, Sähköposti: hannu.hokka@metla.fi (sähköposti)
 • Penttilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Siipola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6376, Tutkimusartikkeli
Paula Jylhä. Nuorten metsien metsänhoidollinen tila ennen kunnostushakkuuta ja sen jälkeen Keski-Pohjanmaan ojitusalueilla|4-20. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6376. https://doi.org/10.14214/ma.6376
Original keywords: ensiharvennus; metsäojitus; metsänhoito; latvussuhde; kunnostushakkuu
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä

Tutkimuksessa inventoitiin 26 mäntyvaltaista ja 17 hieskoivuvaltaista nuoren metsän kunnostuskohdetta Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena oli arvioida ylitiheänä kasvaneiden puustojen elpymiskykyä kunnostushakkuiden jälkeen sekä kuvailla kunnostushakkuutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.

Runkolukuohjeet soveltuivat pohjapinta-alamalleja paremmin hoitotarpeen arviointiin, sillä puustot olivat epätasaisia ja pieniläpimittaisia. Hakkuupoistuma oli keskimäärin 37 m3/ha, josta ainespuuta oli 21 m3/ha. Puuston tilavuudesta poistettiin keskimäärin kolmasosa, voimakkaimmin käsitellyillä kohteilla yli 60 %. Elävän latvuksen osuus puun pituudesta pieneni kasvatustiheyden noustessa. Suuri osa metsäojista oli kiireellisen kunnostuksen tarpeessa, joten voimakkaat harvennukset voivat aiheuttaa huomattavia kasvutappioita, ellei ojastoja kunnosteta. Merkittävimmät puiden ulkoista laatua heikentävät tekijät olivat mäntyjen oksikkuus ja koivujen mutkaisuus.

 • Jylhä, Sähköposti: paula.jylha@metla.fi (sähköposti)

Tieteen tori

artikkeli 6380, Tieteen tori
Juha Heiskanen. (1995). Maantutkimus metsäpuiden taimituotannossa|57-59. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6380. https://doi.org/10.14214/ma.6380
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Heiskanen, Sähköposti: juha.heiskanen@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6379, Tieteen tori
Liisa Saarenmaa, Jan Heino, Matti Heikurainen. (1995). Metsäntutkimuspoliittisen ohjelman lähtökohdat ja tavoitteet|51-56. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6379. https://doi.org/10.14214/ma.6379
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Saarenmaa, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Heino, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Heikurainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 6386, Kirjallisuutta
Matti Leikola. (1995). Virkistysmetsien ja maisemien hoitoa saksalaiseen tapaan|75-77. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6386. https://doi.org/10.14214/ma.6386
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Leikola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 6385, Puheenvuoro
Jukka Lippu. (1995). Kuusi ei herkästi hengästy!|74-75. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6385. https://doi.org/10.14214/ma.6385
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lippu, Sähköposti: jukka.lippu@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6384, Puheenvuoro
Simo Poso. (1995). Risto Päivisen vastineen johdosta|72-74. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6384. https://doi.org/10.14214/ma.6384
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Poso, Sähköposti: simo.poso@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6383, Puheenvuoro
Risto Päivinen. (1995). Kuvioittaisesta arvioinnista ei kannata luopua vähään aikaan|70-72. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6383. https://doi.org/10.14214/ma.6383
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivinen, Sähköposti: risto.paivinen@efi.fi (sähköposti)
artikkeli 6382, Puheenvuoro
Matti Palo. (1995). Puuntuotannollinen kestävyys ontuu ja taloudellinen näkökulma puuttuu|66-70. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6382. https://doi.org/10.14214/ma.6382
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Palo, Sähköposti: matti.palo@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6381, Puheenvuoro
Lauri Hetemäki. (1995). Metsiensuojeluongelma ja ehdotus ratkaisuksi|60-66. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 1995 numero 1 artikkeli 6381. https://doi.org/10.14214/ma.6381
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hetemäki, Sähköposti: lauri.hetemaki@metla.fi (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit