Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012

Päätoimittajalta

artikkeli 5846, Päätoimittajalta
Eeva Korpilahti. (2012). Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja arvioitu korkeatasoisiksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5846. https://doi.org/10.14214/ma.5846
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpilahti, Sähköposti: eeva.korpilahti@luke.fi (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6487, Tutkimusartikkeli
Juha Siitonen, Reijo Penttilä, Antti Ihalainen. (2013). METSO-ohjelman uusien pysyvien ja määräaikaisten suojelualueiden ekologinen laatu Uudenmaan alueella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6487. https://doi.org/10.14214/ma.6487
Original keywords: lahopuu; METSO-ohjelma; metsien suojelu; uhanalaiset lajit; rakennepiirteet; käävät; kovakuoriaiset
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää METSO-ohjelmaan kuuluvien uusien suojelukohteiden laatua. Tutkimusalueelta inventoitiin yhteensä 40 pysyvästi tai määräaikaisesti suojeltua kohdetta, joiden yhteispinta-ala oli 126 hehtaaria. Kohteet kuvioitiin ja niiltä mitattiin kuvioittain metsikkötunnukset sekä inventoitiin kääpä-, kovakuoriais- ja epifyyttilajisto. Lisäksi arvioitiin, mihin METSO-ohjelman luonnontieteellisissä valintaperusteissa kuvattuun elinympäristötyyppiin ja laatuluokkaan kukin kuvio kuului. Kookkaiden lehtipuiden ja lahopuun määriä METSO-kohteilla verrattiin keskimääräisiin talousmetsiin VMI10:n tulosten avulla.

Tutkitut kohteet olivat ekologiselta laadultaan valtaosin hyviä. Niissä esiintyi keskimäärin selvästi enemmän arvokkaita rakennepiirteitä kuin vastaavien kasvupaikkatyyppien varttuneissa talousmetsissä. Lahopuun keskitilavuus kohteilla oli 16,7 m3/ha. Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja tavattiin kohteilta yhteensä 43 lajia ja 197 havaintoa. I-laatuluokan kohteilla sekä kokonaislajimäärä että uhanalaisten lajimäärä ja havaintotiheys olivat selvästi suuremmat kuin II- tai III-luokan kohteilla.

Yksinkertainen laatuluokittelu eli METSO-valintaperusteet näyttää toimivan hyvin sekä rakennepiirteiltään että myös lajistoltaan arvokkaimpien kohteiden tunnistamisessa. Määräaikaisissa ympäristötukisopimuksissa ytimenä toimivan metsälakikuvion laajennus III-laatuluokan kuvioilla ei ole yleensä perusteltua.

 • Siitonen, Sähköposti: juha.siitonen@metla.fi (sähköposti)
 • Penttilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Ihalainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6486, Tutkimusartikkeli
Henna Höglund, Teppo Hujala, Jouni Pykäläinen, Lauri Mehtätalo. (2013). Metsikkökohtaiset käsittelyvaihtoehdot metsänomistajan oppimisen ja päätöksenteon tukena. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6486. https://doi.org/10.14214/ma.6486
Original keywords: yksityismetsänomistajat; metsäpalvelut; tapaustutkimus; artefaktit; metsätalouden suunnittelu; trialoginen oppiminen
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää tietämystä siitä, mitä mieltä metsänomistajat ovat metsikkökohtaisten käsittelyvaihtoehtojen esittämisestä metsäsuunnittelussa, miten omistajat suhtautuvat erilaisiin vaihtoehtojen havainnollistamistapoihin ja millainen on erilaisten välittävien kohteiden (vaihtoehdot esittävä metsikköseloste, kartta, vanha metsäsuunnitelma) rooli keskustelun ja oppimisen jäsentäjänä. Kahden tapaustutkimuksen aineistona olivat haastattelutapaamiset yhteensä 26 itäsuomalaisen metsänomistajan kanssa. Metsikkökohtaisia käsittelyvaihtoehtoja havainnollistava dokumentti, ns. metsikköseloste, sai erityisesti kokemattomammat metsänomistajat kiinnostumaan erilaisten käsittelyvaihtoehtojen vertailusta. Haastatellut katsoivat, että vaihtoehdot tarjoavat näkökulmia neuvontakeskusteluun ja mahdollistavat aiempaa itsenäisemmän päätöksenteon. Moninaiset näkemykset eri havainnollistamistapojen mielekkyydestä viittaavat yksilökohtaisiin tapoihin hahmottaa metsää koskevaa tietoa. Tilan kuviokartta toimi yleisenä keskustelun jäsentäjänä ja erityisesti kokeneilla metsänomistajilla oma keskustelun tueksi tuotu materiaali, kuten metsäsuunnitelma, täydensi vuorovaikutusta.

 • Höglund, Sähköposti: teppo.hujala@metla.fi (sähköposti)
 • Hujala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Pykäläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mehtätalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6740, Tutkimusartikkeli
Marika Salomäki, Pentti Niemistö, Jori Uusitalo. (2012). Ensiharvennuksen toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset männikön tuotokseen ja kasvatuksen kannattavuuteen ojitetuilla turvemailla – simulointitutkimus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6740. https://doi.org/10.14214/ma.6740
Original keywords: puunkorjuu; puuntuotos; ajourat; harvennukset; ojitusalueet
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Harvennushakkuiden kannattavuutta turvemailla heikentävät puuston epätasaisuus, pieni hakkuu kertymä ja runkokoko sekä puunkorjuuta rajoittava ojaverkosto ja maan huono kantavuus. Tavanomaisesta poikkeava ensiharvennus voi vaikuttaa hakkuun onnistumiseen ja metsänkasvatuksen kannattavuuteen. Puuntuotosta ja taloudellista tuottoa tutkittiin erilaisilla ajourien sijoitteluilla ja leveyksillä sekä harvennettavien, avohakattavien tai harventamatta jäävien vyöhykkeiden yhdistelmillä. Aineistona oli VMI10-lohkoilta poimitut 14 ensiharvennusmännikköä Etelä-Pohjanmaalla, joille simuloitiin Motti-ohjelmalla eri käsittelyvaihtoehtojen puuntuotos ja kannattavuus kasvatusajan loppuun.

Koko leimikon tasainen harventaminen ja neljän metrin levyiset ajourat ojien välisellä saralla 20 metrin välein osoittautuivat parhaiksi sekä puuntuotoksessa että taloudellisessa kannattavuudessa. Harventamattomassa puustossa ainespuun tuotos oli lähes yhtä suuri, mutta taloudellinen tulos 3 % korolla oli siinä heikoin kaikista tutkituista käsittelyvaihtoehdoista. Syynä oli hakkuutulojen ajoittuminen kokonaan päätehakkuuseen. Ajouran leventäminen kahdella metrillä pienensi koko kasvatusajan puuntuotosta 5,9 % ja nettotulojen nykyarvoa 4,7 %. Leveän ajouran avaaminen ojan penkoille ja keskelle sarkaa vähensi vastaavasti puuntuotosta 10 %, mutta nettotulojen nykyarvoa vain 4,5 % korkeiden ensiharvennustulojen takia. Erilaiset kaistalehakkuuvaihtoehdot tai harventamattomien vyöhykkeiden jättäminen olivat huonosti kannattavia.

Nykykäytännön mukainen ensiharvennus oli tässä tutkimuksessa edullisin toimintatapa myös turvemailla, mutta ajouria voidaan tulosten mukaan leventää ja sijoittaa joustavasti ojien päälle tai viereen sekä eri osiin sarkaa kannattavuuden siitä suuresti alentumatta. Tällaiset harvennusleimikoiden korjuukelpoisuutta ojitusalueilla parantavat seikat ovat merkittäviä, koska suomänniköiden harventaminen oli sinänsä kannattavaa ja harvennustuloilla oli suuri vaikutus koko kasvatusajan taloustulokseen.

 • Salomäki, Sähköposti: pentti.niemisto@metla.fi (sähköposti)
 • Niemistö, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Uusitalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6456, Tutkimusartikkeli
Jouni Pykäläinen, Teppo Hujala. (2012). Ennakointi osana alueellista metsäohjelmaa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6456. https://doi.org/10.14214/ma.6456
Original keywords: metsäpolitiikka; osallistava suunnittelu; ryhmäpäätöksenteko; toimintatutkimus; tulevaisuudentutkimus
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa johdetaan metsäsuunnittelun ja tulevaisuudentutkimuksen teorioista sekä ennakoinnin yleisistä periaatteista ns. ennakoivan alueellisen metsäohjelman (AMO) keskeiset piirteet. Lisäksi selvitetään toimintatutkimuksen keinoin näiden piirteiden mukaisen ennakoivan AMOn toteutettavuutta. Lähtökohtana on, että yhdistämällä metsäohjelmatyössä yhteiskuntaa ja aluetaloutta koskeva ennakointi metsää ja sen käyttöä koskevaan ennakointiin voitaisiin nykyistä paremmin hahmottaa metsäalan tulevaisuuden mahdollisuudet alueella ja siten ohjata tehokkaammin mm. tutkimus- ja kehityshankkeiden resursointia. Toimintatutkimuksessa käytettiin ennakointia Pohjois-Karjalan AMOn tavoiteasettelun tukena. Ennakointimenetelmänä käytettiin tulevaisuustaulukon sovellusta. Eräs keskeinen havainto oli, että perinteisille toiminnoille tärkeissä kysymyksissä ennakoinnin osallistujat painottivat vahvasti tulevaisuuteen vaikuttamista ja perustelivat nykytoimintaa metsän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisellä. Alalle uusissa tai uusia merkityksiä saaneissa toiminnoissa toimintaympäristön tulevaisuuskuvia ja tavoitteita perusteltiin myös metsään pohjautuvien tuotteiden ja palvelujen kysynnällä. Ennakointi otettiin lähestymistapana hyvin vastaan AMOn valmistelutyöryhmässä ja alueellisessa metsäneuvostossa. Ennakoinnin tuloksia hyödynnettiin myös Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen AMOjen tavoiteasettelun tukena.

 • Pykäläinen, Sähköposti: teppo.hujala@metla.fi (sähköposti)
 • Hujala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5847, Tutkimusartikkeli
Mervi Kasanen, Hannu I. Heikkinen. (2012). Kolme näkökulmaa pohjoispohjanmaalaisten metsänomistajien valintoihin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5847. https://doi.org/10.14214/ma.5847
Original keywords: metsänhoitomenetelmät; metsänuudistamiskäyttäytyminen; metsänomistajat; laadullinen analyysi; ympäristöantropologia; poliittinen ekologia; kognitiivinen antropologia; toimijaverkkoteoria
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tässä ympäristöantropologisessa tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien perusteluita ja käsityksiä metsänhoidon vaiheista haastattelemalla 24 henkilöä (39 haastattelukertaa), jotka omistavat metsää Pohjois-Pohjanmaalla. Laadullisen aineiston avulla selvitettiin tasaikäisen ja eri-ikäisen metsän kasvatukseen liittyvää päättelyä. Metsänomistajien käsityksiä verrattiin Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksiin. Aineistona olivat myös neljän eri puolilla Suomea tapahtuneen metsänuudistamista ja hakkuita koskeneen oikeustapauksen asiakirja-aineistot vuosilta 2004–2008.

Analyysissä hyödynnettiin kolmea näkökulmaa: poliittista ekologiaa, kognitiivista antropologiaa ja toimijaverkkoteoriaa. Poliittisen ekologian näkökulmassa metsänomistajien käsityksiä tarkasteltiin osana Suomen metsätalouden ja metsäkeskustelun kehitystä. Kognitiivisen antropologian kulttuuristen mallien käsitettä soveltaen haastateltavien päättelystä koostettiin kaksi yleistävää ajattelumallia: vakiintuneen metsänhoidon malli ja vaihtoehtoisen metsänhoidon malli, jossa painottui metsänhoitomenetelmien joustava yhdisteleminen tarpeen mukaan. Toimijaverkkoteoria jäsensi oikeustapausaineistoja, joissa tiivistyivät kulttuurisissa malleissa esiintyneet käsitykset metsänhoidosta. Vakiintuneen metsänhoidon malli mukaili Hyvän metsänhoidon suosituksissa esitettyä linjaa. Vaihtoehtoisen metsänhoidon malli erosi suosituksista, mutta vain osittain. Esitetyn kritiikin pohjalta metsähallinnoinnissa olisi huomioitava metsänomistajien vaihtelevat käsitykset, toimintansa perustelut ja tarpeet entistä monipuolisemmin.

 • Kasanen, Sähköposti: mervi.kasanen@oulu.fi (sähköposti)
 • Heikkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Katsaus

artikkeli 6488, Katsaus
Teijo Rytteri, Leena A. Leskinen. (2013). Metsänhoidon taloudellisen kestävyyden tulkintojen muutos suomalaisissa metsäalan oppikirjoissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6488. https://doi.org/10.14214/ma.6488
Original keywords: metsätalous; kestävyys; historia; oppikirjat
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Kun metsiin kohdistuneet tarpeet ovat muuttuneet, on omaksuttu uusia tapoja arvioida hyödyntämisen kestävyyttä ja on otettu käyttöön uusia keinoja turvata tulevien sukupolvien oletetut tarpeet. Artikkelissa esitetään käsitteellinen jäsennys metsänhoidon taloudellisen kestävyyden keskeisistä osa-alueista ja sovelletaan tätä kehystä metsätieteen oppikirjojen analysointiin. Tarkasteltaessa taloudellisen kestävyyden käsitteen historiaa nousee esiin muutoin helposti näkymättömiin jääviä tulkintojen muutoksia. Artikkelissa asetetaan tapahtuneet muutokset historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Artikkelin tuloksena suomalaisen metsätalouden historia jaotellaan vaiheisiin, joissa kestävyyden määrittelyssä keskeisellä sijalla on ollut biologinen tulkinta, tekninen tulkinta, boniteettitulkinta, progressiivinen tulkinta ja pääomatulkinta.

 • Rytteri, Sähköposti: teijo.rytteri@uef.fi (sähköposti)
 • Leskinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 6491, Tieteen tori
Leila Korpela. (2013). Kansainvälinen suo- ja turvekongressi Tukholmassa kesällä 2012. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6491. https://doi.org/10.14214/ma.6491
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Korpela, Sähköposti: leila.korpela@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6490, Tieteen tori
Michael M. Müller, Tuula Piri, Jarkko Hantula. (2013). Ilmaston lämpeneminen haastaa nykyistä tehokkaampaan juurikäävän torjuntaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6490. https://doi.org/10.14214/ma.6490
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Müller, Sähköposti: michael.muller@metla.fi (sähköposti)
 • Piri, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hantula, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6489, Tieteen tori
Harri Mäkinen, Pekka Nöjd, Tuula Jyske, Kari Mielikäinen, Tuomo Kalliokoski, Tapani Repo, Ilari Lumme. (2013). Kuusen kasvu muuttuvassa ilmastossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6489. https://doi.org/10.14214/ma.6489
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Mäkinen, Sähköposti: harri.makinen@metla.fi (sähköposti)
 • Nöjd, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Jyske, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mielikäinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kalliokoski, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Repo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Lumme, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6745, Tieteen tori
Kari Heliövaara. (2012). Monokulttuurien vaarat – esimerkki Kiinasta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6745. https://doi.org/10.14214/ma.6745
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Heliövaara, Sähköposti: kari.heliovaara@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6744, Tieteen tori
Mikko Hyppönen, Martti Varmola, Kari Mikkola, Risto Jalkanen. (2012). Metsien uudistuminen suojametsäalueella ja Pohjois-Suomen korkeilla mailla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6744. https://doi.org/10.14214/ma.6744
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hyppönen, Sähköposti: mikko.hypponen@metla.fi (sähköposti)
 • Varmola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mikkola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Jalkanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6468, Tieteen tori
Tiina Rajala, Mikko Peltoniemi, Lara Valentin-Carrera, Taina Pennanen, Raisa Mäkipää. (2012). Sienidiversiteetin merkitys puiden lahoamisprosessissa ja taimien kasvussa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6468. https://doi.org/10.14214/ma.6468
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Rajala, Sähköposti: tiina.rajala@metla.fi (sähköposti)
 • Peltoniemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Valentin-Carrera, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Pennanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mäkipää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6467, Tieteen tori
Raisa Mäkipää. (2012). Ilmastonmuutos ja metsien hoito vaikuttavat metsien hiilitaseeseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6467. https://doi.org/10.14214/ma.6467
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mäkipää, Sähköposti: raisa.makipaa@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6466, Tieteen tori
Samuli Launiainen, Ari Laurén. (2012). Vihreää vettä ja jalanjälkeä – onko mitään järkeä? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6466. https://doi.org/10.14214/ma.6466
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Launiainen, Sähköposti: samuli.launiainen@metla.fi (sähköposti)
 • Laurén, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5849, Tieteen tori
Annika Kangas, Antti Mäkinen. (2012). Metsävaratiedon elinkaari. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5849. https://doi.org/10.14214/ma.5849
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kangas, Sähköposti: annika.kangas@helsinki.fi (sähköposti)
 • Mäkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5848, Tieteen tori
Matti Koivula, Erkki Hallman, Jari Kouki, Timo Kuuluvainen, Juha Siitonen, Sauli Valkonen. (2012). Luonnonmetsän inspiroimaa metsänhoitoa tutkitaan aluetason koejärjestelyllä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5848. https://doi.org/10.14214/ma.5848
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Koivula, Sähköposti: matti.koivula@metla.fi (sähköposti)
 • Hallman, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kouki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kuuluvainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Siitonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Valkonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6498, Tutkimusseloste
Juha Laitila. (2013). Menetelmä nuorten metsien energiapuun korjuumenetelmän valintaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6498. https://doi.org/10.14214/ma.6498
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Laitila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6497, Tutkimusseloste
Kalle Kärhä. (2013). Vertaileva aikatutkimus kahdesta kannonnostolaitteesta päätehakkuukuusikossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6497. https://doi.org/10.14214/ma.6497
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kärhä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6496, Tutkimusseloste
Marjut Turtiainen, Olli Saastamoinen, Kari Kangas, Matti Vaara. (2013). Suomalaisten kotitalouksien luonnonsienten poiminta vuosina 1997–1999 ja 2011. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6496. https://doi.org/10.14214/ma.6496
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Turtiainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Saastamoinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Vaara, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6495, Tutkimusseloste
Mirja Rantala, Teppo Hujala, Mikko Kurttila. (2013). Sosiokulttuurisen kestävyyden mittaaminen metsien monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostoissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6495. https://doi.org/10.14214/ma.6495
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Rantala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Hujala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kurttila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6494, Tutkimusseloste
Sanna Hautamäki, Antti Mutanen, Jari Viitanen. (2013). Raakapuuvirtojen korvautuvuus Suomen metsäteollisuuden puunhankinnassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6494. https://doi.org/10.14214/ma.6494
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hautamäki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Mutanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Viitanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6757, Tutkimusseloste
Raili Hokajärvi. (2012). Metsäsuunnittelu muutoksessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6757. https://doi.org/10.14214/ma.6757
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hokajärvi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6756, Tutkimusseloste
Mikko Vastaranta. (2012). Metsien kartoitus ja seuranta aktiivisella 3D-kaukokartoituksella. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6756. https://doi.org/10.14214/ma.6756
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Vastaranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6755, Tutkimusseloste
Sanna Härkönen. (2012). Uusia malleja tulevaisuuden metsän kasvun ennustamiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6755. https://doi.org/10.14214/ma.6755
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Härkönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6754, Tutkimusseloste
Tarja Wallenius, Risto Laamanen, Jussi Peuhkurinen, Lauri Mehtätalo, Annika Kangas. (2012). Lentolaserkeilaukseen perustuvan metsän inventoinnin ja erillisen maastokontrollimittauksen vastaavuuden arviointi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6754. https://doi.org/10.14214/ma.6754
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Wallenius, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Laamanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Peuhkurinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mehtätalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6753, Tutkimusseloste
Jyrki Hytönen, Lasse Aro. (2012). Koivikon biomassatuotos ja ravinnetalous suonpohjalla: 37 vuoden tuloksia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6753. https://doi.org/10.14214/ma.6753
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hytönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Aro, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6752, Tutkimusseloste
Jaana Luoranen, Heli Viiri. (2012). Maanmuokkaus vähentää tukkimiehentäin syöntiriskiä sekä kivennäismailla että turvemailla vuosi istutuksen jälkeen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6752. https://doi.org/10.14214/ma.6752
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Luoranen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Viiri, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6472, Tutkimusseloste
Anna Rytkönen. (2012). Phytophthora-munasienisuvun kasvitaudinaiheuttajia myös Suomen taimitarhoilla – tulevaisuuden uhka taimituotannolle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6472. https://doi.org/10.14214/ma.6472
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rytkönen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6471, Tutkimusseloste
Paula Jylhä. (2012). Karsimaton ensiharvennusmänty sulfaattisellun ja energian tuotannossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6471. https://doi.org/10.14214/ma.6471
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Jylhä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6470, Tutkimusseloste
Saana Kataja-aho, Aino Smolander, Hannu Fritze, Sini Norrgård, Jari Haimi. (2012). Kantojen korjuun vaikutukset maaperän hiili- ja typpidynamiikkaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6470. https://doi.org/10.14214/ma.6470
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kataja-aho, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Smolander, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Fritze, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Norrgård, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Haimi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5860, Tutkimusseloste
Anu Hynninen. (2012). Typpikuormituksen vähentäminen pintavalutuskenttien avulla metsävaluma-alueilla: Pidätystehokkuus ja ympäristövaikutukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5860. https://doi.org/10.14214/ma.5860
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Hynninen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 5859, Tutkimusseloste
Liisa Kulmala. (2012). Yleisen pintakasvillisuuslajiston hiilensidonta on ennustettavissa ympäristötekijöiden avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5859. https://doi.org/10.14214/ma.5859
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kulmala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 5858, Tutkimusseloste
Joonas Järvinen, Jaakko Linnakangas. (2012). Yritysten kyvykkyydet Suomen metsäklusterissa: vertailuja "itseorganisoituvan kartan" avulla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5858. https://doi.org/10.14214/ma.5858
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Järvinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Linnakangas, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5857, Tutkimusseloste
Tuomas Aakala. (2012). Kuolleen puun määrän ja laadun vaihtelu vanhoissa boreaalisissa metsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5857. https://doi.org/10.14214/ma.5857
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Aakala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 5856, Tutkimusseloste
Raisa Mäkipää, Tapio Linkosalo. (2012). Nopea maastokelpoinen menetelmä lahopuun tiheyden mittaamiseen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5856. https://doi.org/10.14214/ma.5856
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Mäkipää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Linkosalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5855, Tutkimusseloste
Meeri Pearson, Markku Saarinen, Kari Minkkinen, Niko Silvan, Jukka Laine. (2012). Mätästys ja laikutus ojitusaluemetsien uudistamisessa: männyn viljelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5855. https://doi.org/10.14214/ma.5855
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Pearson, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Saarinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Minkkinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Silvan, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Laine, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Kirjallisuutta

artikkeli 6493, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2013). Suokasvupaikkojen tunnistaminen sekä syvenee että laajenee. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6493. https://doi.org/10.14214/ma.6493
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6492, Kirjallisuutta
Eeva Puustjärvi, Pasi Puttonen. (2013). Monipuolisia käytäntöjä taajamametsien hoitoon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6492. https://doi.org/10.14214/ma.6492
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Puustjärvi, Sähköposti: eeva.k.puustjarvi@helsinki.fi (sähköposti)
 • Puttonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6751, Kirjallisuutta
Matti Leikola. (2012). Tropiikin metsäkadon syitä mietiskellessä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6751. https://doi.org/10.14214/ma.6751
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Leikola, Sähköposti: matti.leikola@kolumbus.fi (sähköposti)
artikkeli 6750, Kirjallisuutta
Sakari Sarkkola. (2012). Uusinta uutta suometsistä englanniksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6750. https://doi.org/10.14214/ma.6750
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Sarkkola, Sähköposti: sakari.sarkkola@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6749, Kirjallisuutta
Jorma Vierula. (2012). Metsänuudistamisen tutkimusta käytännön ohjeiksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6749. https://doi.org/10.14214/ma.6749
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Vierula, Sähköposti: jorma.vierula@metsakeskus.fi (sähköposti)
artikkeli 6748, Kirjallisuutta
Kari Leinonen, Hannu Kukkonen. (2012). Paakkutaimien kasvatuksen laaja oppimäärä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6748. https://doi.org/10.14214/ma.6748
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Leinonen, Sähköposti: kari.leinonen@evira.fi (sähköposti)
 • Kukkonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6469, Kirjallisuutta
Matti Leikola. (2012). Ihmisen suhde luontoon suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6469. https://doi.org/10.14214/ma.6469
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Leikola, Sähköposti: matti.leikola@kolumbus.fi (sähköposti)
artikkeli 5854, Kirjallisuutta
Juha Siitonen, Seppo Nevalainen. (2012). Tiivis kuvaopas metsätuhojen tunnistamisen avuksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5854. https://doi.org/10.14214/ma.5854
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Siitonen, Sähköposti: juha.siitonen@metla.fi (sähköposti)
 • Nevalainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 5853, Kirjallisuutta
Pekka T. Rajala. (2012). Painavaa asiaa puutavaran kuljetuksesta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5853. https://doi.org/10.14214/ma.5853
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rajala, Sähköposti: pekka.t.rajala@storaenso.com (sähköposti)
artikkeli 5852, Kirjallisuutta
Heikki Lindroos. (2012). "Metsäherrojen" kanssa marjassa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5852. https://doi.org/10.14214/ma.5852
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Lindroos, Sähköposti: h.lindroos@pp.inet.fi (sähköposti)
artikkeli 5851, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2012). Ympäristöopas valtion vai peräti valtakunnan metsien vastuulliselle hoidolle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5851. https://doi.org/10.14214/ma.5851
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@netsonic.fi (sähköposti)

Puheenvuoro

artikkeli 6747, Puheenvuoro
Pekka Nygren. (2012). Onko "indeksikorotus" tutkimuksen päätavoite? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6747. https://doi.org/10.14214/ma.6747
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Nygren, Sähköposti: pekka.nygren@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6746, Puheenvuoro
Heikki Smolander. (2012). Tutkimustiedon siirto käytäntöön – vettä hanhen selkään. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6746. https://doi.org/10.14214/ma.6746
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Smolander, Sähköposti: heikki.smolander@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 5850, Puheenvuoro
Esa-Jussi Viitala. (2012). Raakapuukartelliin liittyvien vahinkojen vanhentuminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5850. https://doi.org/10.14214/ma.5850
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Viitala, Sähköposti: esa-jussi.viitala@metla.fi (sähköposti)

Tieteen tori

Kustannustehokasta metsänhoitoa

artikkeli 6460, Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa
Veli-Matti Saarinen. (2012). Metsäpalveluiden kehittäminen ja kasvumahdollisuudet. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6460. https://doi.org/10.14214/ma.6460
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Saarinen, Sähköposti: veli-matti.saarinen@metla.fi (sähköposti)
artikkeli 6459, Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa
Heidi Hallongren, Tiina Laine, Marja-Liisa Juntunen. (2012). Metsänhoitotöiden koneellistamisesta ratkaisu metsuripulaan? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6459. https://doi.org/10.14214/ma.6459
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Hallongren, Sähköposti: heidi.hallongren@metla.fi (sähköposti)
 • Laine, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Juntunen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6458, Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa
Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa. (2012). Omavalvonnasta työkalu metsänhoidon laadun hallintaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6458. https://doi.org/10.14214/ma.6458
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kankaanhuhta, Sähköposti: ville.kankaanhuhta@metla.fi (sähköposti)
 • Saksa, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6457, Tieteen tori|Kustannustehokasta metsänhoitoa
Juho Rantala. (2012). Metsänhoidon kustannustehokkuuden merkitys metsätaloudessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6457. https://doi.org/10.14214/ma.6457
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Rantala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tieteen tori

Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta

artikkeli 6465, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Juhani Marttila, Pekka Ollonqvist. (2012). Kuluttaja-arvostusten vaikutukset suomalaisen puurakentamisen kilpailukykyyn Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6465. https://doi.org/10.14214/ma.6465
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Marttila, Sähköposti: juhani.marttila@metla.fi (sähköposti)
 • Ollonqvist, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6464, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Kari Väätäinen, Yuri Gerasimov, Viktor Senkin. (2012). Koneellisen tavaralajimenetelmähakkuun tuottavuus Luoteis-Venäjän päätehakkuukohteilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6464. https://doi.org/10.14214/ma.6464
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Väätäinen, Sähköposti: kari.vaatainen@metla.fi (sähköposti)
 • Gerasimov, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Senkin, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6463, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Erkki Verkasalo, Sanna Hautamäki, Harri Kilpeläinen. (2012). Mänty- ja kuusisahatavaran laatujakaumat ja sahatukin laatu Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6463. https://doi.org/10.14214/ma.6463
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Verkasalo, Sähköposti: erkki.verkasalo@metla.fi (sähköposti)
 • Hautamäki, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kilpeläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6462, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Jari Viitanen, Antti Mutanen. (2012). Venäjän sahateollisuus menestyy vientimarkkinoilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6462. https://doi.org/10.14214/ma.6462
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Viitanen, Sähköposti: jari.viitanen@metla.fi (sähköposti)
 • Mutanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6461, Tieteen tori|Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta
Elina Välkky, Timo Leinonen. (2012). Suomen ja Venäjän metsänkäsittelyohjeiden vertailu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 2 artikkeli 6461. https://doi.org/10.14214/ma.6461
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Välkky, Sähköposti: elina.valkky@metla.fi (sähköposti)
 • Leinonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus

artikkeli 6743, Tieteen tori|Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus
Kalle Karttunen, Kari Väätäinen. (2012). Energiabiomassan vesitiekuljetusketju. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6743. https://doi.org/10.14214/ma.6743
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Karttunen, Sähköposti: kalle.karttunen@lut.fi (sähköposti)
 • Väätäinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6742, Tieteen tori|Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus
Johanna Routa, Tapio Ranta. (2012). Energiapuun rautatiekuljetuksissa kehittämispotentiaalia tutkimuksia Suomesta ja Ruotsista. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6742. https://doi.org/10.14214/ma.6742
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Routa, Sähköposti: johanna.routa@metla.fi (sähköposti)
 • Ranta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6741, Tieteen tori|Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus
Perttu Anttila, Antti Korpilahti, Kari Väätäinen. (2012). Puutavaran maantiekuljetusten kehittämispyrkimyksiä Suomessa ja Ruotsissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 3 artikkeli 6741. https://doi.org/10.14214/ma.6741
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Anttila, Sähköposti: perttu.anttila@metla.fi (sähköposti)
 • Korpilahti, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Väätäinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit