Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2

Pääkirjoitus

artikkeli 6614, Pääkirjoitus
Lauri Mehtätalo. (2008). Tilastomatemaattiset menetelmät tutkimuksen työkaluina. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6614. https://doi.org/10.14214/ma.6614
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Mehtätalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6615, Tutkimusartikkeli
Soili Kojola, Hannu Hökkä, Raija Laiho, Timo Penttilä. (2008). Harvennusten ja kunnostusojitusten vaikutus puuston kasvuun ja tuotokseen ojitetuilla rämeillä – simulointitutkimus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6615. https://doi.org/10.14214/ma.6615
Original keywords: harvennus; Pinus sylvestris; simulointi; MOTTI; kunnostusojitus; metsän kasvatus; ojitetut turvemaat
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tutkimuksessa selvitettiin puuston kehityssimulointien avulla harvennusten ja kunnostusojitusten merkitystä mäntyvaltaisten ojitusaluemetsien puuntuotannossa. Koeala-aineistoista koostetuille, alueittain ja turvekangastyypeittäin edustaville lähtöpuustoille simuloitiin MOTTI-simulaattorilla erilaisia uudistamisvaiheeseen saakka ulottuvia kasvatusketjuja. Hyväkuntoisten nuorten kasvatusmetsien parhaisiin ketjuihin sisältyi yksi kunnostusojitus ja yleensä vain yksi harvennus, Etelä-Suomen ravinteikkaimmilla kasvupaikoilla kaksi harvennusta. Hoidon tarpeessa olevista nuorista metsistä alkavissa ketjuissa yksi harvennus oli riittävä kunnostusojituksen ohella karuimmilla kasvupaikoilla, muilla tarvittiin kaksi harvennusta. Metsänhoitotoimia sisältävissä parhaissa kasvatusketjuissa keskimääräiset vuotuiset käyttöpuun kasvut olivat 1,4–6,8 m3 ha–1 a–1, kun ne ilman harvennuksia ja kunnostusojituksia olivat 1,2–4,1 m3 ha–1 a–1. Passiiviseen metsänhoitoon verrattuna parhaat kasvatusketjut tuottivat keskimäärin noin 10 % alhaisemman kokonaistuotoksen, mutta samalla keskimääräiset vuotuiset kokonaiskasvut lisääntyivät noin kymmenesosalla ja käyttöpuun kasvut puolella.

 • Kojola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Hökkä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Laiho, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Penttilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Katsaus

artikkeli 6616, Katsaus
Juho Rantala. (2008). Tilaaja–tuottaja-malli ja metsätalouden julkisrahoitteinen palvelutuotanto. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6616. https://doi.org/10.14214/ma.6616
Original keywords: metsäpalvelu; yrittäjyys; metsäkeskus; metsänhoitoyhdistys; julkishallinto; markkinakilpailu; palvelu seteli; transaktiokustannukset
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä

Viime vuosina käsitys julkisista organisaatioista palveluiden tuottajina on korvautunut idealla julkishallinnosta palveluiden järjestäjänä. Tähän muutokseen liittyy käsite tilaaja–tuottaja-malli. Tilaaja–tuottaja-mallista on muodostunut muotitermi, jota käytetään väljästi ja usein virheellisissä asiayhteyksissä. Tämän katsauksen tavoitteena on selventää tilaaja–tuottaja-mallin käsitteellistä sisältöä, analysoida mallin soveltuvuutta metsätaloussektorin julkisrahoitteisen palvelutuotannon järjestämiseen ja nostaa esiin mallin käyttöönottoa tukevat tärkeimmät tutkimustehtävät. Katsauksen perusteella näyttää, että metsätaloudessa on useita julkisrahoitteisia palveluita, joiden tuotantojärjestelmää voidaan tehostaa ja muuttaa markkinalähtöisemmäksi siirtymällä tilaaja–tuottaja-malliin. Tilaaja–tuottaja-mallin käyttöönotto julkisrahoitteisilla metsäpalvelumarkkinoilla edellyttää kuitenkin lainsäädännöllisiä, rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia.

 • Rantala, Sähköposti: juho.rantala@metla.fi (sähköposti)

Tieteen tori

artikkeli 6618, Tieteen tori
Sari Siipola. (2008). Ilmastonmuutos ja lisääntynyt UV-säteily – mitkä ovat yhteisvaikutukset kasvillisuuteen? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6618. https://doi.org/10.14214/ma.6618
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Siipola, Sähköposti: sari.siipola@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6617, Tieteen tori
Miina Rautiainen, Pauline Stenberg, Janne Heiskanen, Matti Mõttus, Lauri Korhonen, Jouni Peltoniemi, Juha Suomalainen, Sanna Kaasalainen, Terhikki Manninen. (2008). Metsän kaukokartoituksen perustutkimus? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6617. https://doi.org/10.14214/ma.6617
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Rautiainen, Sähköposti: miina.rautiainen@helsinki.fi (sähköposti)
 • Stenberg, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Heiskanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Mõttus, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Peltoniemi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Suomalainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kaasalainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Manninen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tutkimusseloste

artikkeli 6633, Tutkimusseloste
Sanni Raiskila. (2008). Ligniinin määrän ja ligniinin modifioinnin vaikutus kuusen puuaineen ominaisuuksiin ja lahonkestoon. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6633. https://doi.org/10.14214/ma.6633
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Raiskila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6632, Tutkimusseloste
Terhi Riutta. (2008). Sarasuon hiilikaasudynamiikka muuttuvissa kosteusolosuhteissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6632. https://doi.org/10.14214/ma.6632
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Riutta, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6631, Tutkimusseloste
Jouni Kilpeläinen. (2008). Kekomuurahaisten (Formica rufa -ryhmä) vaikutus maaperän ominaisuuksiin ja puuston kasvuun hoidetuissa boreaalisissa metsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6631. https://doi.org/10.14214/ma.6631
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Kilpeläinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6630, Tutkimusseloste
Veli-Pekka Ikonen. (2008). Männyn kasvun ja puuaineen ominaisuuksien sekä saheiden laadun mallintaminen metsänhoitoon liittyen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6630. https://doi.org/10.14214/ma.6630
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Ikonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6629, Tutkimusseloste
Heikki Nuorteva. (2008). Elävän latvuksen supistumisen vaikutus neulasten alkuainepitoisuuksiin männiköissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6629. https://doi.org/10.14214/ma.6629
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Nuorteva, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6628, Tutkimusseloste
Eeva J. Vainio. (2008). Juurikäävän biologisen torjunnan vaikutukset lahopuun sienilajiston monimuotoisuuteen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6628. https://doi.org/10.14214/ma.6628
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Vainio, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6627, Tutkimusseloste
Saija Huuskonen. (2008). Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja ensiharvennus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6627. https://doi.org/10.14214/ma.6627
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Huuskonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6626, Tutkimusseloste
Taru Palosuo. (2008). Maahiilimallinnus metsien maaperän hiilivaraston ja -varastomuutosten arvioinnissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6626. https://doi.org/10.14214/ma.6626
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Palosuo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6625, Tutkimusseloste
Riitta Väänänen. (2008). Fosforin pidättyminen metsämaahan ja metsätalouden suojavyöhykkeiden toimivuus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6625. https://doi.org/10.14214/ma.6625
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Väänänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6624, Tutkimusseloste
Ursula Schatz, Henrik Heräjärvi, Kari Kannisto, Matti Rantatalo. (2008). Saha- ja leikkurikarsinnan vaikutukset rauduskoivun puuaineen värivikoihin, oksien kyljestymiseen ja läpimitan kasvuun. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6624. https://doi.org/10.14214/ma.6624
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Schatz, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Heräjärvi, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kannisto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Rantatalo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6623, Tutkimusseloste
Antti Lännenpää, Tuomas Aakala, Heikki Kauhanen, Timo Kuuluvainen. (2008). Puiden kuolinsyyt pohjoisen Fennoskandian luonnontilaisissa kuusimetsissä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6623. https://doi.org/10.14214/ma.6623
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Lännenpää, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Aakala, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kauhanen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Kuuluvainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6622, Tutkimusseloste
Juha Laitila. (2008). Kokopuuhakkeen korjuukustannukset nuorista metsistä eri menetelmillä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6622. https://doi.org/10.14214/ma.6622
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Laitila, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 6621, Tutkimusseloste
Tuomo Kalliokoski, Pekka Nygren, Risto Sievänen. (2008). Männyn, kuusen ja koivun paksujuurten arkkitehtuuri sekametsäoloissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6621. https://doi.org/10.14214/ma.6621
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Kalliokoski, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
 • Nygren, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Sievänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Puheenvuoro

artikkeli 6620, Puheenvuoro
Tuula Nuutinen, Leena Kärkkäinen, Sini Niinistö, Kyösti Hassinen, Eero Lukkarinen. (2008). Paikallinen metsäohjelma – yhteisöllistä ideointia ja vuorovaikutusta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6620. https://doi.org/10.14214/ma.6620
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Nuutinen, Sähköposti: tuula.nuutinen@metla.fi (sähköposti)
 • Kärkkäinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Niinistö, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Hassinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Lukkarinen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6619, Puheenvuoro
Taru Peltola. (2008). Mitä on paikallinen metsäpolitiikka? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2008 numero 2 artikkeli 6619. https://doi.org/10.14214/ma.6619
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Peltola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit