Artikkelit kirjoittajalta Juhani Päivänen

Tutkimusartikkeli

artikkeli 6242, Tutkimusartikkeli
Hannu Hökkä, Seppo Kaunisto, Kari T. Korhonen, Juhani Päivänen, Antti Reinikainen, Erkki Tomppo. Suomen suometsät 1951–1994. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 2B artikkeli 6242. https://doi.org/10.14214/ma.6242
Original keywords: inventointi; Valtakunnan metsien inventointi; laatu; puusto; kasvu; kunnostusojitus; suo; suometsät; hakkuut; uudisojitus; ojitus; tuhot
Tiivistelmä | Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät

Tässä julkaisussa esitetään valtakunnan metsien kahdeksanteen inventointiin (VMI8, 1986–1994) perustuvat tiedot maamme suometsistä, soiden pinta-aloista ja niiden muutoksista VMI3:sta (1951–53) lähtien sekä analysoidaan muutosten syitä. Artikkelissa kuvataan suometsiin liittyviä VMI:n mittauksia, yleispiirteet tulosten laskennasta ja keskivirheen arviointimenetelmä. VMI8:n otantamenetelmää, maastomittauksia ja tulosten laskentaa on kuvattu aikaisemmin Etelä-Suomen julkaisuissa (Salminen 1993, Salminen ja Salminen 1998) sekä Pohjois-Suomen ja koko maan julkaisussa (Tomppo ym. 2001a). Tarkastelujaksolla soiden ala on pienentynyt 9,7 milj. ha:sta 8,9 milj. ha:iin, kun ojitetut ohutturpeiset suot ovat VMI:n luokituksen mukaan muuttuneet kivennäismaiksi tai siirtyneet muuhun maankäyttöluokkaan. VMI8:n mukaan ojitettuja soita on 4,6 milj. ha ja ojitettuja kivennäismaita 1,1 milj. ha. Ojitettujen soiden ala ei enää nouse, joten ojitusala jää 1950- ja 1960-lukujen metsäohjelmien suurimpia arvioita pienemmäksi.

Suometsätalouden vaikutukset soiden puuvarannon ja puuston kasvun lisäykseen ovat kuitenkin vähintään metsäohjelmien arvioiden suuruisia. 1950-luvun alussa puuvaranto oli kasvullisilla ja huonokasvuisilla metsä-maan soilla 252 milj. m3. VMI8:n mukaan puuvaranto on metsä- ja kitumaan soilla 377 milj. m3. Puuston vuotuinen kasvu on noussut 9,9 milj. m3:stä 17,4 milj. m3 :iin. VMI3:ssa soiksi luokiteltujen maiden puu-varannoksi arvioitiin VMI8:ssa 430 milj. m3 ja vuotuiseksi kasvuksi 20,1 milj. m3. Sekä puuvarannon että puuston vuotuisen kasvun suhteelliset lisäykset ovat 1950-luvun alun jälkeen olleet soilla selvästi suuremmat kuin kivennäismailla. Ojituksen lisäksi tähän vaikuttavat puustojen erilaiset lähtötilanteet, nykyisten ikärakenteiden erot sekä se, että soilla hakkuut ovat olleet vähäisempiä kuin kivennäismailla.

VMI8:ssa arvioitiin seuraavalla kymmenvuotiskaudella metsämaan soilla olevan erilaisia hakkuutarpeita 2,35 milj. ha, joista taimikonhoitoja ja ensiharvennuksissa on 1,38 milj. ha. Suometsien hakkuiden painopiste on siis vielä jonkin aikaa nuorissa metsissä. Kunnostusojituksen tarpeessa olevia soita on VMI8:n mukaan runsaat 1,5 milj. ha. Kymmenessä vuodessa toteutettuna se vastaa suurempaa vuotuista kunnostusojitustarvetta kuin kansallisessa metsäohjelmassa on esitetty. Puuntuotantoon soveltumattomia soita on ojitettu 450 000 ha, kun taas puuntuotantoon soveltuvaa ojittamatonta suota on 840 000 ha. Ojittamattomia soita on yhteensä 4,3 milj. ha.

 • Hökkä, Sähköposti: hannu.hokka@metla.fi (sähköposti)
 • Kaunisto, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Korhonen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Reinikainen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Tomppo, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Tieteen tori

artikkeli 10123, Tieteen tori
Juhani Päivänen. (2018). Suometsätalous itsenäisessä Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli 10123. https://doi.org/10.14214/ma.10123
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6168, Tieteen tori
Juhani Päivänen. Metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen – metsälain tarkoittamien kohteiden tunnistaminen. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2001 numero 4 artikkeli 6168. https://doi.org/10.14214/ma.6168
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)

Kirjallisuutta

artikkeli 10696, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2022). Suoluonnon ominaispiirteet kuvin ja sanoin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2022 artikkeli 10696. https://doi.org/10.14214/ma.10696
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 10537, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2021). Metsänuudistaminen – tukkipuuaihioiden synnytys ja alkukehityksen ohjaus. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli 10537. https://doi.org/10.14214/ma.10537
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 10536, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2021). Metsäkasvit kasvion avulla tutuiksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli 10536. https://doi.org/10.14214/ma.10536
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 10104, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2018). Pikkukylästä Helsinkiin, Joensuusta maailmalle – metsätalouden puolesta omin sanoin. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli 10104. https://doi.org/10.14214/ma.10104
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 10063, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2018). Suotyyppiopas jäsentää suoekologista avaruutta. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli 10063. https://doi.org/10.14214/ma.10063
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 9982, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2018). Metsäntutkimuksen historian havinaa metsässä ja metsästä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2018 artikkeli 9982. https://doi.org/10.14214/ma.9982
Kokoteksti HTML | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Helsingin yliopisto, Metsätieteiden osasto, Helsinki Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6606, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2014). Metsien monet suojavaikutukset. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 4 artikkeli 6606. https://doi.org/10.14214/ma.6606
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6890, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2013). Peruskartta maankäytön suunnittelun ja luonnonvarojen kartoituksen pohjaksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2013 numero 2 artikkeli 6890. https://doi.org/10.14214/ma.6890
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6493, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2013). Suokasvupaikkojen tunnistaminen sekä syvenee että laajenee. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 4 artikkeli 6493. https://doi.org/10.14214/ma.6493
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 5851, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2012). Ympäristöopas valtion vai peräti valtakunnan metsien vastuulliselle hoidolle? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2012 numero 1 artikkeli 5851. https://doi.org/10.14214/ma.5851
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@netsonic.fi (sähköposti)
artikkeli 6957, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2011). Metsänarvostelijan muuttuva kokovartalokuva. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 4 artikkeli 6957. https://doi.org/10.14214/ma.6957
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org (sähköposti)
artikkeli 5912, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2010). Peitteistä metsänkasvatusta ja pienaukkohakkuita. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 3 artikkeli 5912. https://doi.org/10.14214/ma.5912
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6787, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2010). Maanmittauksen pitkä historia. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2010 numero 1 artikkeli 6787. https://doi.org/10.14214/ma.6787
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@netsonic.fi (sähköposti)
artikkeli 5766, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. (2009). Metsänkasvatuskelpoisuus ojitusalueilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2009 numero 2 artikkeli 5766. https://doi.org/10.14214/ma.5766
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@netsonic.fi (sähköposti)
artikkeli 6324, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. Puut ja pensaat tutuiksi. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli 6324. https://doi.org/10.14214/ma.6324
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6323, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. Käsitesisältöä metsällisille termeille. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2006 numero 4 artikkeli 6323. https://doi.org/10.14214/ma.6323
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 5673, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. Vastuu ja oikeudenmukaisuus metsien käytössä. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2004 numero 4 artikkeli 5673. https://doi.org/10.14214/ma.5673
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
artikkeli 6551, Kirjallisuutta
Juhani Päivänen. Miten metsä tulisi uudistaa? Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 1 artikkeli 6551. https://doi.org/10.14214/ma.6551
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijä
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)

Tieteen tori

Suopuustojen laatu ja ominaisuudet

artikkeli 6204, Tieteen tori|Suopuustojen laatu ja ominaisuudet
Juhani Päivänen, Sakari Sarkkola. Ensiharvennuksen ja kunnostusojituksen vaikutus varputurvekankaan männikön kuivatustilaan. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 4 artikkeli 6204. https://doi.org/10.14214/ma.6204
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Päivänen, Sähköposti: juhani.paivanen@helsinki.fi (sähköposti)
 • Sarkkola, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
artikkeli 6198, Tieteen tori|Suopuustojen laatu ja ominaisuudet
Sakari Sarkkola, Hannu Hökkä, Timo Penttilä, Juhani Päivänen. Metsien rakennedynamiikan erityispiirteet ojitusalueilla. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2002 numero 4 artikkeli 6198. https://doi.org/10.14214/ma.6198
Näytä lisätiedot | Artikkeli PDF-muodossa | Tekijät
 • Sarkkola, Sähköposti: sakari.sarkkola@helsinki.fi (sähköposti)
 • Hökkä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Penttilä, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org
 • Päivänen, Sähköposti: ei.tietoa@metsatiede.org

Rekisteröidy
Click this link to register to Metsätieteen aikakauskirja.
Kirjaudu sisään
Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, kirjaudu sisään tallentaaksesi valitsemasi artikkelit myöhempää käyttöä varten.
Ilmoitukset päivityksistä
Kirjautumalla saat tiedotteet uudesta julkaisusta
Valitsemasi artikkelit